ОП „Развитие на регионите“ ще финансира развитието на регионални индустриални зони

ОП „Развитие на регионите“ ще финансира развитието на регионални индустриални зони


Северен Централен район и Северозападния район ще са приоритетни територии през новия програмен период 2021-2027 г., тъй като социално-икономическите им показатели показват нуждата от целенасочена политика и инвестиции от европейските фондове. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. 

Тя отбеляза, че за всеки един от шестте района на страната ще има предвиден пакет от бюджетни средства, включващ финансиране от всички европейски оперативни програми.  Точната стойност ще бъде ясна след финалното одобрение на бюджетите им от страна на Европейската комисия и Европейския парламент. В следващите седем години страната ни ще получи по-голям финансов ресурс от ЕС спрямо настоящия програмен период. Конкретно ОП „Развитие на регионите“, която ще се управлява от МРРБ, ще разполага с над 3 млрд. лева. Тя ще продължи инвестициите в инфраструктура, като ново ще бъде финансирането на регионални индустриални зони, които да позволят на няколко общини да имат възможност за развитие на икономическия сектор и разкриване на нови работни места.

Северен централен район първи в страната избра членове на бъдещия Регионален съвет за развитие. В него влизат 12 представители на местните власти от област Велико Търново, от област Габрово, от област Разград, от област Русе и от област Силистра.

Регионалните съвети ще се състоят от общо 51 члена, като освен представители на общини и областни управи, участници ще имат и неправителствения сектор, бизнесът, научната общност, висшите учебни заведения, синдикални организации и други. Съветът ще има широко експертно представителство и ще бъде важно звено при селекцията на проектите, които ще получат европейско финансиране.

 

Основен състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район:

Северен централен район от ниво 2

Области, брой                   Общини, брой                    Население, брой*                Представители, брой

1.Велико Търново                      10                                       232 568                                         3

2.Габрово                                     4                                       106 598                                          2

3.Разград                                     7                                       110 789                                          2

4.Русе                                          8                                        215 477                                         3

5.Силистра                                 7                                        108 018                                         2

Общо:                                         36                                       773 450                                        12

*По данни на НСИ към 31.12.2019 г.

Широкият формат на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район включва освен представителите, избрани в основния състав и представители на Централното координационно звено към Министерския съвет, един представител на ОСЕС, както и по един представител от всички министерства, НСИ, БАН и НСОРБ. Освен тях в разширения състав на Регионалния съвет за развитие вземат участие двама представители на работодателските организации, трима – на бизнеса и толкова на неправителствения сектор.

 

Още по темата