Европейски проект дава работа на 19 уязвими жители на община „Марица“

Европейски проект дава работа на 19 уязвими жители на община „Марица“

„Чиста Марица“ ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Марица сключи договор за финансиране с МИГ- Община Марица. Проектните дейности са насочени към реализацията на комплексни мерки, предназначени за силно уязвими групи на пазара на труда.
Чрез проекта 19 представители на ромската общност и хора в неравностойно положение ще работят в продължение на една година на площадките за временно съхранение на биоразградими растителни отпадъци в 19-те селища на община „Марица“.
Проектът на стойност 214 082 лева се финансира от бюджета на Европейския социален фонд чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Средствата са предназначени за възнагражденията на 19-те служители, които ще бъдат назначени на щат в общинското ЕООД „Чиста Марица“.  Целта на проекта е да се постигне социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Марица.
Той е насочен към целеви групи, които са най-силно уязвими на пазара на труда – безработни/неактивни лица от ромски произход, продължително безработни (с регистрация в Бюрото по труда над 12 месеца), хора над 54 г., хора с трайни увреждания, безработни/неактивни лица с ниско образование /под средното/.
Проектът включва комплекс от мерки, сред които включване в заетост, провеждане на семинари, свързани със семейното планиране и отговорното родителство,  повишаване на здравната култура и повишаване на гражданската активност за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци.
В резултат на проекта се очаква активно включване на пазара на труда и повишаване на доходите от труд на целевите групи, равен достъп до качествени здравни и социални услуги, изградени социални умения сред уязвимите групи и намаляване на социалната им изолация.

Още по темата