Чуждестранните инвестиции у нас за първите два месеца са

Чуждестранните инвестиции у нас за първите два месеца са


По предварителни данни нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в страната за периода януари – февруари тази година, отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен и е в размер на 98.6 млн. евро (0.2% от БВП), отчитат от БНБ. Сумата обаче намалява със 130.2 млн. евро (56.9%) спрямо януари – февруари 2020 г., когато у нас са влезли 228.8 млн. евро (0.4% от БВП).

БНБ публикува месечни данни за нетния поток на преките инвестиции (трансакции) за съответния месец и тримесечни данни за размера на преките инвестиции към края на съответното тримесечие. Данните за нетния поток включват всички трансакции, които са били извършени през отчетния период. Данните за размера на преките инвестиции показват наличност към края на отчетния период.

Ако погледнем числата за февруари тази  година потокът на преките чеждустранни инвестиции е положителен и възлиза на 64.7 млн. евро, но е двойно по-малък  на фона на отчетения положителен поток от 120.4 млн. евро за февруари 2020-а.

Дяловият капитал, т.е. вноските  в/от капитала и резервите български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната, е отрицателен, което означава намаляване на участието на компаниите майки.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 75.9 млн. евро. Но тази сума бе 280.6 млн. евро през периода януари – февруари 2020 година, т.е. по-малко пари са останали у нас от печалбата на дъщерните фирми. 

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е също положителен и е на стойност 36.8 млн. евро. Числата и тук не са окуражителни,  положителната стойност на този показател е била 102.3 млн. евро за януари – февруари 2020-а. Притесненията та компаниите майки за тяхната дейност или заради ситуацията у нас явно намират израз в по-малко парични средства предоставени за развитие у нас.  

Най-големите нетни потоци по преки чуждестранни инвестиции в страната за първите два месеца на 2021 г. са от Нидерландия (30.8 млн. евро), Германия (16.4 млн. евро) и Обединено кралство (11.1 млн. евро).

 

Преките инвестиции в чужбина

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – февруари 2021 г. възлиза на 9.9 млн. евро (0.02% от БВП) при 25.7 млн. евро (0.04% от БВП) за януари – февруари миналата година.

През февруари 2021 г. нетният поток е положителен и е в размер на 8.3 млн. евро при положителна стойност от 14.1 млн. евро за февруари 2020-а.

……………….

Още по темата