Административен съд за екс кмета на Калояново: ОИК е действала правилно

Административен съд за екс кмета на Калояново: ОИК е действала правилно

Административен съд – Пловдив отхвърли като неоснователна жалбата на Георги Георгиев, в качеството му на кмет на община Калояново против решение на Общинска избирателна комисия Калояново № 144-МИ/ 27.05.2021 г., с което се обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново.
Съдът приема, че обжалваното решение на Общинска избирателна комисия Калояново е издадено от компетентен орган при наличието на изискуемите от закона мнозинство и кворум, в предвидената от закона форма, поради което същото се явява законосъобразно.
В мотивите си съдебният състав сочи, че не е налице противоречие с разпоредбата на чл.27, ал.2, т.2 от АПК, тъй като предметът на висящото съдебно производство пред Върховен административен съд /адм.дело № 1453/2021 г./ не е идентичен с настоящия. С Решение № 143-МИ/25.11.2020г., ОИК е постановила отказ за предсрочно прекратяване на правомощията, докато с Решение № 144-МИ/ 27.05.2021 г. се обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета. Следователно наличието на издаден индивидуален административен акт и висящо административно производство с различен предмет не е пречка за валидно упражняване на правомощието на органа да издаде нов акт.Решението по адм.дело № 1407/2021 г. подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок.

Още по темата