Правителството иска да увеличи с 30% заплати в администрацията

Правителството иска да увеличи с 30% заплати в администрацията


Правителството предлага 30% увеличение на заплатите в администрацията. Това е записано в Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, публикуван за обществено обсъждане. 

„Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица“, се казва в мотивите. 

Уточнено е, че става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Интересно е също, че срокът на общественото обсъждане е съкратен наполовина – от 30 на 14 дни. 

„Съкратеният срок е обусловен от необходимостта положителните въздействия от нормативната намеса да бъдат постигнати по най-бързия начин“, аргументират се вносителите.

Увеличение е предвидено за 28 административни структури. В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, предлага кабинетът.

Пълен списък с администрациите, за които е предвидено увеличение на заплатите:

1. Министерство на туризма – дирекции „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“;

2. Национален осигурителен институт – служители, които са контролни органи по чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване и служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи;

3. Национална здравноосигурителна каса – служители, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;

4. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;

5. Държавна агенция за закрила на детето;

6. Агенция за социално подпомагане;

7. Агенция по заетостта;

8. Агенция за хората с увреждания;

9. Агенция „Митници“ – териториални дирекции и Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;

10. Национална агенция за приходите – органи по приходите с контролни функции към териториални дирекции и Главна дирекция „Фискален контрол“;

11. Българска агенция по безопасност на храните;

12. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата;

13. Комисия за защита на потребителите;

14. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

15. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

16. Изпълнителна агенция по лекарствата;

17. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;

18. Изпълнителна агенция по околна среда;

19. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

20. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“;

21. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;

22. Дирекция за национален строителен контрол;

23. Български институт по метрология;

24. Национален институт за помирение и арбитраж;

25. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика;

26. Регионални здравни инспекции;

27. Регионални инспекции по околна среда и води;

28. Басейнови дирекции.

Още по темата