Ще компенсират ли родителите на неприетите деца в детски градини?

Ще компенсират ли родителите на неприетите деца в детски градини?


Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага проект на постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини, или в училища поради липса на свободни места.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане.

Причините са свързани с това, че в отделни населени места в страната от години има проблем с недостатъчния брой на свободните места за прием на деца в детските градини.

Освен това за решаването му бе приета Национална програма, финансирана със средства от държавния бюджет, съгласно която за периода 2020-2022 г. са предвидени 210 млн. лв. за изграждане, пристрояване и надстрояване на детски градини, детски ясли и училища, от които минимум 50 на сто са предназначени за реализиране на дейностите в детските градини. 

Разчетеният финансов ресурс за компенсиране на разходите на родителите за 2021 г. е предвиден в централния бюджет. С тези средства ще могат да бъдат компенсирани извършените разходи от родителите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им, за които през учебната 2020/2021 година не са налични свободни места за прием в държавните и общинските детски градини и училища.

По индикативни разчети за 2021 г. средно месечно ще бъдат компенсирани разходите за около 3600 деца, които отговарят на условията на наредбата.

В проекта на наредбата се съобщава, че „за всяка учебна година, родителите, които желаят да получават компенсиране при условията и по реда на тази наредба за извършваните от тях разходи, пряко свързани с обучението и отглеждането на децата им, в срок до 15 октомври подават заявление в общината по настоящия адрес на детето“. Общината извършва проверка и уведомява родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите за съответната учебна година.

За учебната 2020/2021 ще се компенсират разходите на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 г. Заявлението за учебната 2020/2021 година се подава до 30 април, се съобщава в проекта на наредбата.

Още по темата