Печалбата на банките намалява с 43.7%

Печалбата на банките намалява с 43.7%


Печалбата на банковата система към 30 юни 2020 г. е 515 млн. лв. (при 918 млн. лв. за първите шест месеца на 2019 г.), показват данните на БНБ за състояние на банковата система, публикувани в петък.

От сега БНБ вече предоставя ежемесечно данни за размера на отсрочените кредити по реда на т.нар. кредитен мораториум.

Към 30 юни 2020 г. са подадени общо 118 584 искания за задължения с брутна балансова стойност 9.772 млрд. лева. От тях са одобрени 98 499 броя за 8.117 млрд. лева.

Интересно е, че само около 10% от исканията са подадени от бизнеса, а останалите от домакинствата. Предприятията са заявили 15 068 броя за 7.539 млрд. лв., като от тях са одобрени 13 156 броя за 6.207 млрд. лв.

Друг любопитен момент е, че спрямо 30 април 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е увеличен с 61 288 броя, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 4.689 млрд. лева

Размерът на брутния кредитен портфейл на банковата система в края на юни е 67.0 млрд. лв. и спрямо края на март 2020 г. отбелязва понижение с 52 млн. лева. За намалението оказват влияние извършените продажби на кредити, отбелязват от БНБ.

Депозитите в банковата система се увеличават през второто тримесечие с 263 млн. лв. (0.3%) до 97.8 млрд. лв. в края на юни. Най-значителен растеж има в ресурса на домакинствата  – с 937 млн. лв. или с 1.6%.

Собственият капитал в баланса на банковата система нараства през тримесечието със 141 млн. лв. (1.0%) и възлиза на 14.7 млрд. лв. в края на юни. Отношението на ликвидно покритие на банковата система е 258.0% (при 261.0% три месеца порано). В края на юни ликвидният буфер е 30.5 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 11.8 млрд. лева.

От централната банка уточняват, че в отчетността има промени заради изисквания на европейското законодателство. Част от измененията се отнасят до промени в обхвата на отчитаните брутни кредити и аванси.

Съгласно измененията, за разлика от периода юни 2015 г.– март 2020 г., „парични салда при централни банки и други влогове на виждане“ не следва да се включват в обхвата на брутните кредити и аванси, а се докладват отделно. Към 30 юни 2020 г. за банковата система техният размер е 20.3 млрд. лв., а по новия начин на отчитане размерът на брутните кредити и аванси е 74.2 млрд. лв.

„Макар че при съпоставим обхват брутните кредити и аванси биха имали минимално увеличение с 95 млн. лв. през второто тримесечие на 2020 г. до 94.5 млрд. лв. в края на юни, методическата промяна оказва своето значително отражение, свивайки тази позиция с 21.4%. Вследствие на това промени настъпват и в равнището на съотношението на брутни необслужвани кредити и аванси. Изчислено на базата на новия (стеснен) обхват3 за кредити и аванси съотношението е 8.11% в края на юни 2020 г., при 8.00% в края на март, което се дължи на запазен брутен размер на необслужваните кредити и аванси – 6.017 млрд. лв. в края на юни, при 6.013 млрд. лв. в края на март. Ако с цел съпоставимост, показателят бъде изчислен при предишния обхват и методика, приложими през периода юни 2015 г.– март 2020 г.4 , той би бил на равнище 6.37% както към края на юни, така и към края на март 2020 г.“, поясняват от БНБ.

Още по темата