Очаква се бюджетното салдо в края на юни да е положително –

Очаква се бюджетното салдо в края на юни да е положително –


На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2021 г. да бъде положително в размер на около 82 млн. лева, съобщава Министерството на финансите. 

Подобрението на бюджетната позиция през месец юни се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с променените крайни срокове от 31 март на 30 юни 2021 г. за подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и за внасяне на корпоративния данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху приходите оказва и продължаващото подобрение при постъпленията в частта на косвените данъци, социално и здравноосигурителните приходи и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП

към юни 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 24.72 млрд. лв. (51.9 % от годишния разчет), като спрямо първото полугодие на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 3.3 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи  нарастват с 3,6 млрд. лв., докато постъпленията от помощи намаляват с 0.3 млрд. лева. Значителен ръст на месечна база спрямо същия месец на миналата година се отчита при приходите от корпоративни данъци, ДДС, акцизи, ДДФЛ, осигурителни вноски и други.

Разходите по консолидираната фискална програма 

(вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 24.64 млрд. лв., което е 46.9 % от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 19.82  млрд. лева. Значителният ръст на разходите сега е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към юни 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година.

Разгледани по икономически елементи, най-значително нарастване се отчита при социалните и здравноосигурителните разходи. За пенсии са изразходени близо 630 млн. лв. за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до юни. Наред с това влияние върху разходите за пенсии оказва и увеличението на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и на максималния размер на пенсията от началото на годината, както и базов ефект от увеличението на пенсиите през юли 2020 година.

В частта на здравноосигурителните разходи се отчита нарастване, свързано с по-високите разходи за борба с пандемията и въведените механизми за финансиране на здравните заведения по време на действието на извънредна епидемична обстановка, включително разходи за медикаменти, тестове, консумативи и предпазни средства, средства за подкрепа на персонала на първа линия в борбата с COVID-19 (допълнително месечно възнаграждение в размер на 1000 лв.), заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19, месечна добавка към възнагражденията на лекарите в размер на 600 лв., на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в размер на 360 лв. и на санитари в размер на 120 лв. и други.

Принос за нарастване на разходите за субсидии за нефинансови предприятия имат плащанията по мярката „60/40“, мярката „80/20“, мярката „Запази ме“, мярката „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, администрирана от НАП, и други. В частта на капиталовите разходи също се отчита ръст спрямо същия период на предходната година, който се дължи на извършени плащания по инвестиционни проекти на Българската армия, пътни инфраструктурни обекти и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС,

изплатена към юни 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 796.9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.

 

Още по темата