Рекордно ниско ниво на безработица у нас

Рекордно ниско ниво на безработица у нас


69.0% от започналите работа през юни са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост.

Равнището на регистрираната безработица в страната е продължило да се понижава и през юни е достигнало 5.2%. Така през месеца се повтаря исторически най-ниската стойност на регистрираната безработица, отчетена някога от Агенция по заетостта. Снижението спрямо предходния месец е с 0.5%, а спадът на годишна база е с 3.1 процентни пункта – от 8.3% през юни 2020 г. до 5,2% през юни 2021 г.

Най-търсените професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; продавачи; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; чистачи и помощници; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.

Регистрираните безработни през месеца са 170 716, което е с 15 331 по-малко от май и със 102 651 души  или с 37.6% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юни са се регистрирали нови 20 541 безработни. 

През юни 26 090 безработни  са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат увеличение на броя им с 3 944 спрямо май и намаление от 10 531 спрямо същия месец на предходната година. Други 394 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

69.0% от започналите работа през юни са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 19,7%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 14,1%, търговията – 14,1%, държавното управление – 11,2%, строителството – 5,0%, селското, горското и рибното стопанство – 4,7%, административните и спомагателните дейности 3.8%, и др. Общо 8 086 безработни от рисковите групи пък са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 3 330 по програми и мерки за заетост и 4 756 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца близо 80 000 заети получиха своите финансови стимули от държавата. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОПРЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на юни средства на над 57 300 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 19 628 или с 2 314 (13.4%) повече от предходния месец и с 393 (2.0%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (27.9%), следват хотелиерство и ресторантьорство (23.4%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.2%), административните и спомагателните дейности (6.8%), държавното управление (5.9%) и строителство (4.2%).
 

Още по темата