Камарата на архитектите иска нормативни промени в

Камарата на архитектите иска нормативни промени в


От Камарата на архитектите в България (КАБ) обявиха, че ще инициират нормативни промени за повишаване качеството на архитектурното образование. Идеята е при облекчени условия за прием по специалността да се повишат изискванията към студентите по време на самото обучение.

Така в системата на висшето образование по архитектура ще остават само студентите, които показват необходимите качества за професионална реализация.

Подготвяните промени предвиждат повече възможности за професионална преддипломна практика, свързана с усвояването на съвременните изисквания на професията. Една от идеите е КАБ да предоставя информационна платформа, която да подпомага студентите при избора им на стаж по специалността.

Предстои да се създаде работна група с участието на представители на Архитектурните факултети от различните университети в България, която да формулира конкретните предложения за промени в нормативната уредба и по-конкретно в Наредбата за държавните изисквания към магистрите по архитектура.

До есента се очаква предложенията да бъдат внесени за разглеждане в Министерството на образованието и науката. Около това решение са се обединили освен от Камарата на архитектите, така и от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Те са на мнение и че не трябва да се допуска даването на пълна проектантска правоспособност на лица, придобили магистратура по инженерна специалност при условие, че имат бакалавърска степен по друга специалност.

В същото време именно браншовите организации носят отговорност за предоставянето на пълна проектантска правоспособност на новозавършилите архитекти и инженери. Вписването в регистъра на съответната камара е строго регламентирано и става на базата на придобитата образователна степен и проектантския стаж.

Още по темата