Държавният дълг към края на април достига до 27.78 млрд.

Държавният дълг към края на април достига до 27.78 млрд.


Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на април тази година достига до 27.78 млрд. лева или 22.3% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5.96  млрд. лева, а външните –  21.82 млрд. лева. 

Държавногарантираният дълг през четвъртият месец възлиза на 1.78 млрд. лева, вътрешните гаранции са за 71.7 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1.4 процента.

Дългът на подсектор „Централно управление“ към края на април възлиза на 29.17 млрд. лева, като бележи намаление с около 33.3 млн. лв. в сравнение с края на март тази година. Вътрешните задължения са 6.27 млрд. лева, а външните – 22.90 млрд. лева.

В края на периода съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) е 23.4 %, което представлява намаление с около 0.1 процентни пункта в сравнение с края на третия месец. Съотношението на вътрешния и външния дълг спрямо БВП запазва нивата си на месечна база – 5% и 18.4 на сто. В структурата на дълга на подсектора за април вътрешните задължения заемат дял от 21.5%, докато на външните е 78.5 процента.

В структурата на дълга по инструменти към 30 април основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари (МКП) с дял от 61%, следвани от държавните ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар – 20.4%, и държавните заеми – 18.7 процента.

В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97.9%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99.7%).

В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г.  – 67.6%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 28.5%, а от 1 до 5 г. – 3.9 процента.

В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи – 9.8% представляват плащанията до 1 г., 32.2% – от 1 до 5 г., 31.4% – от 5 до 10 г., и 26.6% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 април е в размер на 306.4 млн. лева. Вътрешните гаранции са 71.7 млн. лева, а външните – 234.7 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0.2 процента.

Още по темата