Цената на земеделската земя се е понижила през август

Цената на земеделската земя се е понижила през август


През август „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е закупил още 535 дка земеделски земи при средна цена 1033 лв./дка, съобщават от дружеството. Тя е по-ниска, отколкото при сделките през юли, когато е трябвало да се плаща по 1063 лева. 

Заедно с това през осмия месец на тази година са били продадени окончателно 145 дка земеделски земи на средна цена 1600 лв./дка по договор за лизинг от 2015 година.

В крайна сметка към края на август „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 225 059* дка земеделска земя и 122 дка градска земя, изчисляват от дружеството. То купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България.

„Адванс Терафонд“ е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси – SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. Към момента акциите му се търгуват по 1.75 лв. за един брой, а пазарните играчи го оценяват на 148 942 659 лева.

Тези агродружества нямат право сами да обработват притежаваните земи. „Адванс Терафонд“ е възложило на „Карол Финанс“ като обслужващо дружество по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел стопанисването и поддържането на придобитите недвижими имоти, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и юридическото обслужване.

„Адванс Терафонд“ отдава под аренда притежаваните ниви. Общо 427 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване от агрофонда, което им осигуряват възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.

Средната рента, която е договорена е 39.96 лв./дка при 38.20 лв. година по-рано. Очакваните приходи за стопанската 2019-2020 г. са за 6 558 498 лева. От тях авансово вече са събрани 48.6 процента. 

За земеделската 2018-2019 г. в касата са влезли вече 85.8% от дължимите вземания, a за 2017-2018 г. вече 97 процента.

Дружествата със специална инвестиционна цел са задължени по закон да разпределят поне 90% от годишната си печалба като дивидент. Общото събрание на акционерите на „Адванс Терафонд“ гласува вече за разпределяне на положителния финансов резултат за 2019 г., като всеки притежател на такива ценни книжа ще получи брутен дивидент на една акция от 0.14 лева. 

 

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Още по темата