С европейски пари се подкрепят проекти за иновации в земеделието

С европейски пари се подкрепят проекти за иновации в земеделието


Твърде много възможности за иновация остават неизползвани и твърде много въпроси от сектора, свързани с научните изследвания, остават без отговор.

Изключително важно е селското стопанство у нас да търси възможности за иновации, за да може да запази икономическата си конкурентоспособност и да се справи с предизвикателствата на устойчивото развитие. Това може да включва преминаване към автоматизация на транспорта и логистиката, което пък ще скъси разстоянието между селскостопанските продукти и потребителите и ще създаде условия за по-бързо и по-прецизно управление на запасите в складовете и магазините за търговия на дребно. Възможно е основани на данни технологии направят напояването по-ефикасно и да пестят вода, други могат да помагат на земеделските стопани да намалят използването на торове и пестициди. Има и още много други възможности за навлизане на технологиите. 

За съжаление, все още връзките между научни изследвания, земеделски стопани и хранително-вкусова промишленост са твърде слаби. Твърде много възможности за иновация остават неизползвани и твърде много въпроси от сектора, свързани с научните изследвания, остават без отговор.

Това кара и държавите да търсят начини за стимулиране на връзката между наука и земеделие. Това е една от причините да започне приемът на проекти за иновации в сферата на селското стопанство, който е с бюджет от над 20.6 млн. лева, съобщават от агроминистерството. Приемат се документи по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Това пък е следствие от проявения интерес към разработване на проектни предложения, насочени към иновации в сферата на селското стопанство, както и наличието на свободен финансов ресурс.
Чрез тази подмярка ще се осигури възможност за засилване и разширяване на връзките между образователните, научните звена и бизнеса, като се създадат съответните механизми за практическото реализиране на иновативни решения в практиката.

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост.

Членовете на оперативните групи могат да са научни институти, висши училища и неправителствени организации в областта на земеделското стопанство и земеделски стопани, както и  производители на ветеринаро-медицински продукти.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 15 януари 2021 година.

Още по темата