Проект на община Карлово за обновяване на Спортната зала на стадион „Васил Левски“ отговаря на изискванията за финансово подпомагане от Министерство на младежта и спорта

Проект на община Карлово за обновяване на Спортната зала на стадион „Васил Левски“ отговаря на изискванията за финансово подпомагане от Министерство на младежта и спорта

С писмо изх. № 08-00-119/3 от 24.06.2021 г. до кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, относно Проект за обект „Реконструкция, преустройство и пристройка на спортна зала, находяща се в УПИ І 504.1681, спортен терен, кв. 28, гр. Карлово“ на Община Карлово, служебният министър на младежта и спорта Андрей Кузманов информира, че проектът съответства на изискванията на Наредба №4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.
Проектът може да бъде допуснат за финансово подпомагане и при наличие на бюджетни средства да бъде финансиран чрез: провеждане на процедура от Министерството на младежта и спорта по Закона за обществените поръчки или чрез директно финансиране от министерството.
В цитираната Наредба е посочено, че при липса на бюджетни средства проектите, преценени като съответстващи на нормативноустановените изисквания и допуснати до финансово подпомагане, могат да бъдат финансово подпомогнати до изтичане на календарната година, следваща годината на подаване на Проекта в министерството.
Проектното предложение на Община Карлово е с вх. №08-00-119/30.03.2021 г. в ММС и предвижда реконструкция и разширяване на сградата на спортната зала, част от спортен комплекс „Васил Левски“. В момента сградата се ползва като тренировъчен център от клубовете по борба, джудо и самбо, а състоянието й не отговаря на изискванията за провеждане на нормални тренировки.

Още по темата