Издръжката на „Държавна петролна компания“ ще ни струва 49.1 млн. лв. през 2021 г. 

Издръжката на „Държавна петролна компания“ ще ни струва 49.1 млн. лв. през 2021 г. 


За 2020 г. се предвиждат разходи за декември на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в размер на 365 100 лв., в т.ч. разходи за показател персонал 87 300 лв. и издръжка 277 800 лв., в т.ч. материали, външни услуги, вода, горива и енергия, командировки в страната и други. Това четем в доклада на икономическия министър Лъчезар Борисов относно проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“. Документът вече е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на икономиката и на Портала за обществени консултации. 

Необходимите разходи за стартиране на дейността на държавното предприятие ще бъдат за сметка на преструктуриране на разходите по бюджета на Държавна агенция „Държавните резерви и военновременните запаси“ и на Министерството на икономиката.

„Държавна петролна компания“ бе създадена с промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси със статут на държавно предприятие. 

Предметът му на дейност е  създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВЗ; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Структурата, устройството и дейността на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, правомощията и задълженията на органите му за управление се определят с правилник, приет от Министерския съвет. 

В предлагания проект на Правилник се предвижда органите на управление на предприятието да са управителният съвет и изпълнителният директор. Предвидено е  Управителният съвет на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ да се състои от трима членове, в това число председател, изпълнителен директор и заместник-изпълнителен директор. Членовете на управителния съвет и изпълнителният директор на ДПДПК ще се назначават от министъра на икономиката по реда и при условията на Закона за публичните предприятия.

За 2021 г. се предвиждат разходи в размер на 49 170 300 лева. От тях 2 026 100лв. са по показател персонал, 537 800 лв. за разходи за издръжка на администрацията ( материали, вода, горива и енергия, външни услуги, командировки, наеми и др.), 11 970 800 лв. – задължителни разходи за издръжка на петролните бази ( застраховки на горивата и базите, охрана, издръжка, наеми на външни съхранители), 15 033 400 лв. за прираст на държавните резерви от нефт и нефтопродукти и запасите от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, 821 100 лв. еднократни капиталови разходи за обезпечаване на дейността на предприятието ( компютри, многофункционални устройства, сървъри, автомобили, програмни продукти, лицензи), и 18 781 100 лв. за завършване на стартиралият през предходни години основен ремонт на петролните бази.

 

Още по темата