Хазната е на плюс с над 409 млн. лв. към края на януари

Хазната е на плюс с над 409 млн. лв. към края на януари


Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП)  към края на януари тази година е положително в размер на 409.7 млн. лв. (0.3 % от прогнозния БВП), показват данните за изпълнението на годишния бюджет, публикувани от Министерството на финансите. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 483.1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 73.4 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП

за януари са 3.71 млрд. лв. или 7.8 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на миналата година те са близки по размер, като намаляват номинално с 62 млн. лв. (1.6 %).

Общата сума на данъчните постъпления, включително, приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3.13 млрд. лв., което представлява 8.5 % от планираните за годината данъчни приходи. Паричните постъпления от преки данъци са в размер на 409.9 млн. лв. или 5.9 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са за 1.77 млрд. лв. (10.4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 1.33 млрд. лв. (11.8 % от планираните), от акцизи възлизат на 418.7 млн. лв. (7.5% от разчета), а тези от мита са – 18.7 млн. лв. (8% спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (включително имуществени и други данъци по ЗКПО) са в размер на 65.5 млн. лв. или 5.1 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 883.3 млн. лв., което представлява 7.6 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 470.9 млн. лв., или 7.1 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са 110.1 млн. лева.

Разходите по КФП

(включително вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари тази година възлизат на 3.30 млрд. лв., което е 6.3 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП за януари 2020 г. бяха в размер на 2.90 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на миналата година е свързано главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COIVID-19 и по-високи разходи за социални плащания (основно в частта за пенсии), разходи за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 3.10 млрд. лв., което представлява 6.2% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за януари  са за 2.98  млрд. лв., капиталовите разходи (включително нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 112.9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 1.6 млн. лева. Лихвените плащания са 41 млн. лв. или 6.2% от планираните за 2021 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на януари от централния бюджет, възлиза на 165.5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на Евросъюза.

Размерът на фискалния резерв към края на януари тази година е 9.7 млрд. лв., в т.ч. 8.6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Още по темата