Ето как ще помогнат на земеделците от Пловдивско с унищожена продукция

Ето как ще помогнат на земеделците от Пловдивско с унищожена продукция

След опустошителната градушка в няколко пловдивски села, земеделците заявиха, че искат 100 % обезщетение за понесените щети. Днес те протестират, тъй като искат гаранции.
Преди протеста от Министерството на земеделието, храните и горите обявиха с подробно съобщение, че стопаните с пострадала продукция ще могат да се подпомагат по две схеми – схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа и по де минимис (de minimis).
„При подпомагането по схемата за обвързаната подкрепа, земеделските производители трябва да имат предвид следното:
За да бъде признато форсмажорно събитие, кандидатът за подпомагане по обвързаните схеми за плодове и зеленчуци (обвързана подкрепа) уведомява ДФЗ в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие – в случая падналата градушка, като:
• Подава декларация по образец в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, с която се задължава да предостави доказателствен документ за форсмажорното обстоятелство, издаден от оторизирана за това институция – областен управител, кмет на населеното място и др.
• В конкретния случай това е заповед от кмета на населеното място или областен управител за наличието на бедственото събитие /положение, с посочени землища/имоти, придружена от документ от службата по метеорология и хидрология удостоверяващ настъпилото събитие – градушка/дата, часови диапазон, период/.
По схемата де минимис (de minimis), земеделските производители трябва да имат предвид, че максималната помощ, която могат да получат е общо в размер на 25 000 евро за последните три финансови години.
Земеделските производители, отглеждащи  плодове и зеленчуци със 100% пропаднали площи ще имат право да участват в схемата за подпомагане по обвързаната подкрепа. Те също трябва да уведомят ДФЗ за форсмажор в срок до 15 дни от датата на възникване на фактическото събитие и да представят документите описани по-горе. Трябва да се има предвид, че не може да се получава едновременно подпомагане за едно и също събитие по различни схеми, за да няма двойно финансиране.
По схемата за пропаднали площи се изисква земеделският производител да има застраховка на продукцията. В случая от изчислената помощ се приспада полученото обезщетение от застрахователя и се плаща разликата.
Когато земеделските производители нямат застраховки, се плаща 50% от определената ставка за съответната култура. Ставката се определя от министерството, като се вземат разходите по технологична карта до събитието. Например разходите са 1000 лв./ха. Ставката не може да надхвърля 80% (по регламент),т.е. 800 лв./ха. на практика, ако няма застраховка, помощта е 400 лв./ха.
Сроковете за плащане по различните схеми са следните:
Подпомагане по линия на държавни помощи чрез бюджета на ДФ „Земеделие“:
За земеделските стопани с напълно пропаднали площи (на 100%) до края на 2021 година може да се приложи действащият механизъм на държавната помощ за компенсиране на щетите вследствие на неблагоприятни климатични събития. Данните към момента показват, че от градушката на 28.08.2021 г. в област Пловдив са засегнати близо 15 000 декара земеделска продукция (основно насаждения с ориз, плодове и зеленчуци).
За обезпечаване на подпомагането в актуализацията на бюджета са заложени 15 млн. лева. Тези средства зависят от актуализацията на бюджета от Народното събрание за тази година.
За производителите на плодове и зеленчуци, в т.ч. винени лозя, се предвижда нотифициране на държавна помощ по Временната рамка за COVID 19 за осигуряване на ликвидност и подкрепа на доходите във връзка с ковид кризата и повишените разходи за производство на единица продукция през тази година.
Тази подкрепа за земеделските стопани отглеждащи трайни насаждения и зеленчукови култури е планирана в рамките на 70-те млн. лв. предложени от МЗХГ в актуализацията на бюджета за сектор „Земеделие”. Тези средства зависят от актуализацията на бюджета от Народното събрание за тази година.
За пострадалите земеделски стопани със щети под 100 % по земеделските култури е допустимо прилагането на минимална помощ de minimis, като за целта би могло да се открие прием на заявления, след обобщаването на данните, през периода ноември-декември на 2021 г. и да се предостави помощта през месец януари на 2022 г. Изплащането на de minimis помощта през 2021 г. е невъзможно поради достигнатия нормативно определен лимит за България за три бюджетни години, но през следващата година ще бъде освободен лимит в рамките на близо 36 млн. лева.
Подпомагане по линия на директните плащания:
За земеделските стопани, кандидати за подпомагане по обвързаната подкрепа, биха могли да получат европейското финансиране след като приключи отчитането на фактурите за реализация на плодовете и зеленчуците през декември и януари. Плащането ще се извърши в периода февруари-март 2022 г., обясняват от министерството. /Вестник Марица
 
 
 

Още по темата