Владимир Иванов е новият стар председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Владимир Иванов е новият стар председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата


Владимир Иванов е новият стар председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Калин Стануков остава  член на надзорния орган. Дарин Ангелов бе изваден от състава на комисията, на негово място бе избран  Кристиан Петков. Това реши правителството на редовното си заседание.

Няма повече информация за новия член Кристиян Петков, но в съобщението се отбелязва, че и тримата отговорят на изискванията на Закона за администрацията.

Владимир Иванов е роден през 1971 година. Завършил е „Аграрна икономика“ в УНСС. От 1997 г. до 2000 г. заема последователно длъжностите експерт, главен експерт и ръководител на сектор, а от 2000 г. е началник отдел „Надзор“ в комисията. От февруари 2010 г. е член на ДКСБТ, а от 20 май 2015-а е председател на надзорния орган.

Една от точките в дневния ред бе именно освобождаване на председателя и на членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и определяне на състава на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Това се наложи, тъй като мандатът на председателя и на членовете на комисията, съгласно Решение № 351 от 21 май 2015 г. на Министерския съвет, е изтекъл (на 21 май тази година), но тримата са запазили правомощията си до определяне на нов състав на надзорния орган.

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата е държавен орган към Министерския съвет за регулиране и контрол върху създаването и дейността на стоковите борси, стоковите тържища и пазарите на производителите, по ред и начин, определени в Закона за стоковите борси и тържищата (ЗСБТ).

Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка. Председателят на комисията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката. Комисията се състои от председател и двама членове. Те се назначават и освобождават от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и имат мандат пет години.

Още по темата