Супер новина за Кричим от министъра на околната среда и водите

Супер новина за Кричим от министъра на околната среда и водите

Министърът на околната среда и водите Емил Димитро е разговарял днес с кмета на община Кричим Атанас Калчев и го е уверил , че минималният воден отток по оводняване коритото на р. Въча след язовир „Въча“ и язовир „Кричим“, ще остане непроменен. Това означава, че 5 м/куб./ сек. – 24 часа в денонощието. С изпускането на тези водни количества ще се запази и ще се гарантира подхранването на кладенците за питейно-битово водоснабдяване на населението от гр. Кричим, гр. Перущица и с.Устина, които кладенци са в пряка хидравлична връзка с коритото на р. Въча.
Също така с този воден отток като количество, ще се гарантира, че няма да бъде увредена ихтиофауната и като цяло екосистемите, обитаващи поречието на р. Въча до вливането й в р. Марица.Министър Димитров е изразил готовност и е заявил, че има вероятност водният отток в коритото да бъде завишен над сегашния, което от своя страна ще бъде от огромно значение за преодоляване на периодичното липса на вода за напояване на плодородното кричимско поле.
Общинския кмет Атанас Калчев израизи благодарност към министър Емил Димитров за проявеното разбиране и вземането на възможно най- правилното и адекватно решение по предодвратяване на бъдещи проблеми основно, но и не само, с питейната вода в горецитираните населени места и игнорирането на предпоставки за създаване на междуинституционално напрежение. Калчев благодари и на кмета на Пловдив – г-н Здравко Димимитров, от когото получи съдействие и активна подкрепа, за да се постигне този положителен резултат от разговорите с министър Емил Димитров.

Още по темата