Сделката за придобиване от ББР на акции от ПИБ е пазарна и законосъобразна, решиха депутатите

Сделката за придобиване от ББР на акции от ПИБ е пазарна и законосъобразна, решиха депутатите


Депутатите приеха доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ АД на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД  със 102 гласа „за“, 59 „против“ и 1 „въздържал се“..

Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си през юли миналата година. Инвеститорите, които участваха в процедурата, заплатиха акциите по новата емисия ценни книжа. Така акционери в банката станаха „Българска банка за развитие“ АД с  дял от 18.35% и Valea Foundation със 7.87%, дружество собственост на чешкия милиардер Карел Комарек. Valea Foundation е семейна фондация на Карел Комарек и има многобройни инвестиции в Европа и САЩ.

Според официалната информация към 2 юли миналата година ПИБ увеличи основения си капитал със 195 424 000 лева.

Заради участието на ББР в сделката правителството увеличи капитала на държавната банка със 140 млн. лева. 

„Първа инвестиционна банка“ АД е публично дружество, чийто акционерен капитал след увеличението възлиза на 149 084 800 лева, разделен на 149 084 800 обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в общото събрание на акционерите, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Най-големите акционери в „Първа инвестиционна банка“ АД са  Цеко Тодоров Минев (46 750 000 броя акции или 31.36% от капитала) и Ивайло Димитров Мутафчиев (46 750 000 броя акции или 31.36% от капитала), 

Останалите 16 500 000 броя акции или 11.07% от капитала на банката са собственост на други акционери – местни и чуждестранни фирми и инвидинуални инвеститори, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на „Българската фондова борса“ АД (free-float).

 

Още по темата