Предприемачите очакват инвестициите през тази година да намалеят с 20.9%

Предприемачите очакват инвестициите през тази година да намалеят с 20.9%


Предприемачите очакват инвестициите през тази година да намалеят като сумата ще е с 20.9% по-малко в сравнение с 2019 година. Това разкрива инвестиционната бизнес анкета на Националния статистически институт, проведена сред промишлените предприятия през октомври.

Според основните производствени групировки (включва производство на стоки за дълготрайна употреба, производство на недълготрайни потребителски стоки, енергетични и свързани с водата сектори, производство на стоки за междинно потребление, производство на инвестиционни стоки и други) най-голям относителен дял в инвестициите през тази година се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (36.4%), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (27.5%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18.2%).

Прогнозите за 2021 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността – със 7.6% спрямо тази година, като около 40% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. В структурата по основни производствени групировки енергетичните и свързаните с водата сектори формират най-голям относителен дял на свиване на вложенията (37.6%). След него се подреждат производството на стоки за междинно потребление и производството на недълготрайни потребителски стоки – съответно с по 35.7 и 14.6 дял.

По направление на инвестициите през 2021 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет – 34.5% от общия стойностен обем на вложените пари в промишлеността. На второ място (с 29.4% дял) са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други (с 19.7%), и за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии (с 16.4%).

По отношение на факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2021 г. преобладават позитивните оценки на въздействие („стимулиращо“ или „много стимулиращо“) при „търсене на продукцията“, „финансови ресурси или очаквани печалби“ и „технически фактори“ (имат се предвид технологическите разработки, достъпът до работна сила и нейното положение спрямо новите технологии, както и техническите условия, създадени от обществените институции, при които се дава разрешение за инвестиции). При групата „други фактори“ (т.е. политиката на обществените институции особено по отношение на данъчното облагане и условията за износ на продукция и други) около една четвърт от анкетираните посочват влиянието им като „стимулиращо“, 27.5% отговарят, че факторът не оказва влияние, а 34.9% от тях се въздържат от оценка.

Още по темата