Одитът в Агенцията за държавна финансова инспекция е открил

Одитът в Агенцията за държавна финансова инспекция е открил


Необосновано занижаване на наемната цена на обзавеждането и оборудването,  занижена обща наемна цена,  надвишаване 3.34 пъти на инвестициите в ново оборудване и обзавеждане спрямо очакваните приходи от наем на обзавеждането и оборудването за целия 10-годишен период на действие на договора и неравноправно третиране на участниците в процедурата. Това са основните констатации от извънредния одит на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Той бе разпореден със заповед от министър Асен Василев на 16 юни 2021 г. и извършен от дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в Министерството на финансите, съобщават от финансовото ведомство.

Проверена е финансово-стопанската дейност на АДФИ, свързана с управлението на имот – частна държавна собственост, представляващ учебна база – почивен център на АДФИ в курортен комплекс „Албена“, както и сключения на 7 април тази година договор за отдаването й под наем на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“ (АЕФКБ). Одитирани са и обществените поръчки, сключените договори и извършените разходи за ремонт и обзавеждане на учебната база за периода между януари миналата година и 28 май 2021-а.

Окончателният доклад разкрива, че общият размер на разходите за ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане на учебната база в к.к. „Албена“, извършени от АДФИ по сключени договори и издадени фактури за одитирания период, възлиза на 200 767.01 лв. без ДДС. Общо 98.14% от тях или 197 043.01 лв. са направени след датата, на която е заявен интерес за наемане на базата от АЕФКБ (с писмо от 15 септември 2020 г.) и при изразено принципно съгласие за нейното отдаване от страна на АДФИ (с писмо от дата 24 септември 2020 г.). Тези разходи съставляват 96.95% от очаквания приход от наем за целия 10-годишен период на действие на договора с „Асоциация на експертите по финансов контрол в България“.

Одитният екип е изразил резерви по отношение на икономическата целесъобразност на сключения договор за отдаване на учебната база в к.к. „Албена“ под наем при определената в него наемна цена. Инвестициите в базата, извършени от АДФИ след 15 септември 2020 г., са създали икономически потенциал за бъдещия наемател без да са довели до формиране на наемна цена, осигуряваща необходимата норма на възвращаемост на вложените средства и предоставените ресурси от страна на агенцията.

В одитния доклад е изразено мнение, че констатираните в рамките на изпълнението на ангажимента несъответствия са индикатор за недостатъчна ефективност на системата за вътрешен контрол в АДФИ и от страна на ръководството на Агенцията следва да се положат усилия за подобряване на контролната среда, управлението на риска и контролните дейности, в т.ч. предварителния контрол за законосъобразност при организиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

За горните несъответствия ще бъдат взети съответните управленски решения.

Припомняме, че на 9 юли министърът на финансите Асен Василев назначи Стефан Белчев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това става след като на 1 юли 2021 г. бе освободен от длъжността досегашния директор Георги Начев, след като дълго време министър Асен Василев не успяваше да се свърже с него .

Още по темата