МРРБ разработва система за управление на държавната и общинската собственост

МРРБ разработва система за управление на държавната и общинската собственост


Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост. Целта е да се обединят всички съществуващи регистри за имотите – държавна и общинска собственост, които се поддържат от различните институции, съобщиха от ведомството. Мярката е залегнала в Актуализираната Пътна карта, приета с решение на Министерския съвет във връзка със Стратегията за развитие на електронното управление.

В момента МРРБ поддържа главен регистър за обектите и имотите – изключителна държавна собственост, а в 28-те областни администрации има регистри за имотите – публична и частна държавната собственост. В Министерството на финансите се поддържа главен регистър за имотите – държавна собственост, намиращи се извън страната, а всички първостепенни разпоредители с бюджет поддържат главен регистър за имоти – държавна собственост, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и отбраната на страната. Отделно, всички общини поддържат регистри на публичната и частната общинска собственост.

Бъдещата единна система ще се управлява от министерството, като всички първостепенни разпоредители с бюджет и общинските администрации ще имат компетентност и отговорност за вписванията, отразяването на промени, актуализацията и заличаванията в системата за територията и имотите, за които отговарят. До регистъра ще се дадат ограничени права за ползване до отделни слоеве информация.

Във връзка с подготовката на този проект МРРБ започна процедура по пазарни консултации за предоставяне на индикативни ценови оферти.

Започва се с цялостен анализ на текущото състояние на поддържаните регистри в 28-те областни администрации, първостепенни разпоредители с бюджет, и в 265-те общини, с оглед установяване на формата и обема на данните в съществуващите регистри, включително на възможността за мигриране на данни от тях в новия регистър.

Също така ще се изследват различни възможности системата да се ползва и за управлението на държавните и общински обекти чрез създаването на модул, в който се вписват данни за имота, като например номер на съставения акт за собственост, досие на имотите, местонахождение, вид, данъчна оценка, предоставени права за управление, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и актове, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна или общинска собственост и други обстоятелства.

Предвижда се също така да се извърши и обучение за администратори и служители за работа със системата – минимум 700 служители от 28-те областни администрации, от всички първостепенни разпоредители с бюджет и от 265-те общини.

Получените при пазарните консултации индикативни ценови предложения ще бъдат използвани от МРРБ при подготовката на проект, с който министерството ще кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Добро управление“.

 

Още по темата