Кодекс да обедини пръснатите нормативни актове в социалната сфера, препоръчват от БАН

Кодекс да обедини пръснатите нормативни актове в социалната сфера, препоръчват от БАН


Необходими са промени в нормативната уредба, които да позволят повишаване на ефективността на личната помощ за хора с увреждания – това е един от основните изводи в анализ на законодателството в областта на социалното подпомагане, който социалното министерство внесе в изпълнение на решение на Народното събрание от 25 юни.

Докладът е подготвен от Българската академия на науките. Авторите на документа посочват, че чрез един общ Социален кодекс може да се постигне по-добра комуникация между институциите.

През юни депутатите приеха решение след разискване заради фрагментираното законодателство в социалната политика, че в срок от 6 месеца социалното министерство трябва да изготви проект за кодекс за социална подкрепа. Като идеята е, в него да се обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в тази сфера.

Подготвеният от БАН анализ съдържа основни констатации, сред които, че законодателството в социалната сфера е доста фрагментирано. Около 40 нормативни акта уреждат социалните права и свързаните с тях социални помощи, финансовата и нефинансовата подкрепа и социалните услуги.

Анализът отчита като слабост на законодателството честите нормативни промени, които се правят без връзка между тях, което не е ефективно в практиката при прилагането на актовете.

Авторите на доклада смятат, че чрез един общ социален кодекс може да се постигне по-добра комуникация между институциите и по-добро обхващане на уязвимите групи, като се регламентира задължение на общинските администрации и институции по места да работят в тясно сътрудничество за издирване и информиране на хора, живеещи в отдалечени райони със специален акцент върху възрастни, самотно-живеещи относно правата им на социално подпомагане.

Още по темата