Глобите за маски падат в съда

Глобите за маски падат в съда

Глобите за неносене на маски масово падат в съда, а хиляди жалби са подадени от гражданите от началото на пандемията на 13 март досега, съобщава в днешия си бой вестник „Телеграф”. Причината е, че съгласно Закона за здравето държавата е длъжна да осигури предпазни средства за гражданите си и те трябва да са безплатни.
Основанието за отпадането на санкцията, която е 300 лева, се крие в разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от 44-ото Народно събрание на 12 май и обнародван в „Държавен вестник“ ден по-късно, обясниха юристи.
Средства
Актовете са съставени по чл. 209а от Закона за здравето – „Който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв”. В самия чл. 63 на същия закон е записано действително, че когато има епидемия, министърът на здравеопазването може да определи временните противоепидемични мерки, каквито в случая са задължителното носене на маски. В точка 9 на същия член обаче е посочено дословно следното: „Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 4 и 7, като средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети”. Това дава основание на много от глобените да завеждат дела пред административните съдилища по реда на Административно-процесуалния кодекс, разкриха още юристите.
Задръстване
Данните от съдилищата показват, че броят на жалбите, които са постъпили при тях за цялата страна, надхвърля 1000. Големият им брой затруднява администрирането им и образуването на делото срещу маските. Друга част пък са били върнати, тъй като не са съдържали необходимите законови изисквания и са нередовни. Независимо от това част от образуваните дела вече са приключили с отмяна на наложената санкция. Задръстването на административните съдилища с жалби натоварва работата на магистратите и отвързва ръцете на адвокатите. Юристите обясниха и редица други пропуски, на чието основание глобите за нарушение на противоепидемичните мерки са оборими в съда. Когато се налага административна санкция – глоба, тя трябва да съответства на деяние, което да е обявено от закона по ясен и недвусмислен начин за нарушение.
Яка
„Ако погледнем разпоредбата за носенето на предпазни маски, можем да установим, че ако нямаме предпазна маска, можем да покрием носа и устата си с друго средство. Не е описано какво трябва да е това „друго средство“, така че бихме могли да използваме всичко и не следва да подлежим на административна отговорност”, обясниха юристи. Или с други думи – ако ни срещнат без маска и ние покрием носа и устата си с яката на якето, формално не нарушаваме закона. Друг слаб момент е описанието на закрити или открити обществени места, което е непълно. Записани са търговски обекти, зали, паркове и др. Всяко едно от тези места би могло да е частна собственост. След като един обект е частен, следва ли той да се третира като обществено място по заповедта на здравния министър? Това остава въпрос за съдебната практика на родните съдилища, която тепърва ще се гради в условията на COVID-19.
Маловажно
При други от решенията на досегашната съдебна практика съдът счита неносенето на маска за „маловажно” по смисъла на закона. Магистратите се основават на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). „За маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може: да не наложи наказание, като предупреди нарушителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание“. МВР и в частност актосъставителите определено не са запознати с тази разпоредба, коментират юристи. Вместо да предупреждават хората просто да си слагат маски, ораните на МВР и РЗИ директно ги глобяват. Според съда в случай че веднага след предупреждение покриете носа или устата си с предпазна маска или „друго средство“, нарушението ви следва да се третира като маловажно. Ако от вашето действие не са произтекли опасни за живота на други лица последици и вие сте изпълнили указанията на органа на власт, деянието ви следва да се третира по посочения чл. 28 от ЗАНН.
Кафе
Подобен пример има по дело от Смолян. Баба пенсионерка е била глобена в родопския град за неносене на маска. Оказало се, че в този момент жената просто била на улицата и пиела кафе. Съдът приема следното: когато е била без поставена маска, е нямало други хора наоколо в непосредствена близост от 1,5 – 2 метра, които да са били пряко застрашени от обстоятелството, че жената е била без поставена на носа и устата защитна маска или друго средство”, с което случаят е приет за маловажен. Освен това съдът счита, че „жалбоподателката е пенсионер и плащането на така наложената
й глоба значително ще я затрудни”, с което си решение отменя наказателното постановление на ОД МВР-Смолян. Подобни казуси в страната изобилстват.
Санкциите от КПП-тата и парковете паднаха
Глобите, които бяха налагани масово за неверни декларации при преминаването на КПП-тата през пролетта или за нарушения на заповедите за разходки из паркове и градинки, паднаха в съда. Причината е, че масово магистратите откриват доста пороци в заповедите на министъра на здравеопазването. В повечето съдилища у нас има и различно тълкуване и то се дължи на факта, че заповедите не се изреждат ясно и точно. Една от основните причини също е, че в резултат на множеството издадените заповеди в периода март – юни, с които се въвеждаше наказание за липса на предпазни маски, декларация за КПП, разходки на открито и т.н., а после се отменяше, после пак се въвеждаше, както и санкцията, която се промени, спадайки повече от шестнадесет пъти, настана общо объркване дори сред актосъставителите. Още повече, че органите на МВР не са обучени да работят по Закона за здравето и често налагат глобите си върху грешна заповед или грешна разпоредба. Процесуалният закон изисква точно и пълно изписване на законите и законовите норми при налагане на актове за установяване на административни нарушения спрямо чл. 42 от ЗАНН. Непосочването на законова разпоредба или посочването на грешна такава води до грубо процесуално нарушение, което към момента е масова практика при налагането на актове и логично те падат в съда. Оказа се, че декларациите за преминаване през КПП не са прикрепени към никакъв нормативен акт, по който се носи наказателна отговорност. Те са регламентирани единствено само в заповед на министъра на здравеопазването. Единствените санкционирани, чиито наказания останаха в сила, са водачи на МПС, получили актове по Закона за движение по пътищата.

Още по темата