Експертите на ДФЗ хукнаха по проверки

Експертите на ДФЗ хукнаха по проверки


След години на „затворените очи“ и десетките сигнали за „маркиране“ на дейност по отношение контрола над кандидатите да ползват европейски финансиране, Държавен фонд „Земеделие“  се е заел да поправи тази „язва“ в дейността си. Само за два месеца и половина служителите от „Технически инспекторат“ в разплащателната агенция са извършили близо 7 500 теренни проверки на бенефициенти, заявили участие в схемите, мерките и програмите, които институцията администрира, съобщават от ДФЗ.

До момента са направени над 6 000 проверки на място по подадените заявления по схемите и мерките на директни плащания за Кампания 2020. От тях на близо 1500, обхващащи 32 29.66 ха, са извършените посещения на място на декларираните площи по схемите за обвързано подпомагане. В тези случаи на място се измерва размера на парцелите и се констатира наличието на заявените за подпомогне култури.  Проверяващите установяват още и дали са спазени минималните агротехнически мероприятия, които да гарантират получаването на добиви, обясняват от разплащателната агенция.

След анализ на резултатите от извършените проверки през 2019 г. и спрямо подадените заявления за Кампания 2020, за първите посещения на място са избрани заявления на стопани, които отглеждат домати, пипер и краставици – оранжерийно производство, както и за същите култури, които се отглеждат на открито. Добавени са още корнишони, лук, чесън и картофи.

В съответствие с член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от държавите членки се изисква да гарантират минимален брой проверки на място, необходими за ефективно управление на финансовия риск. По решение на ръководството на Министерстното на земеделието , храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ , контролът на декларираните площи по схемите за обвързана подкрепа е бил увеличен 10 пъти в сравнение с миналата година, съобщават от институцията. Били са извършени проверки на 50 % от заявените площи, при заложени 5% теренни проверки (съгласно европейските регламенти).

Увеличеният контрол е довел до недопускане на плащания към производители, които не отговарят на условията за подпомагане, смятат от ДФЗ. В резултат на тези проверки добросъвестните земеделски производители са получили по–високи ставки на подпомагане на ха, тъй като съгласно правилата за прилагане на обвързаната подкрепа, общият наличен бюджет по отделните направления се разпределя на окончателно допустимите за подпомагане хектари или животни.  

По схемите и мерките на Селскостопански пазарни механизми са извършени над 1 200 теренни проверки.  По отношение на заявителите по схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор, съгласно членове 46 и 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, тези проверки трябва да се извършват по всяко време през периода, посочен в член 97, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, добавят от разплащателната агенция.

Направените проверки в сектор „Вино“ наброяват 250. На 100% се инспектират всички проекти преди плащане  по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“. По мярка „Кризисно съхранение на вино“ пък се проверяват на 100%  от подадените проекти преди те да бъдат одобрени.

По подмерките на Програмата за развитие на селските райони  2014-2020 за последните месеци са направени близо 300 проверки на място на проекти с подадени заявления за окончателно плащане.

От Държавен фонд „Земеделие“ припомнят, че в момента е активният период за извършване на теренните проверки по схемите и мерките, които ДФЗ – РА администрира. След тяхното приключване и след като данните от тях бъдат обобщени и анализирани, те ще бъдат оповестени по сектори и направления, обещават от разплащателната агенция.

Още по темата