Отчуждават се имоти – частна собственост, за модернизация на участък от пътя Видин – Ботевград

Отчуждават се имоти – частна собственост, за модернизация на участък от пътя Видин – Ботевград


С решение на правителството се отчуждават имоти – частна собственост, за модернизацията на участък с дължина 27,717 км от път 1-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци в област Видин.

Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план – парцеларен план за трасето. Те се намират в землището на село Вълчек, община Макреш, землищата на град Димово, село Костичовци, село Бела, село Дълго поле, село Орешец, село Скомля и село Медовница, община Димово, и землището на село Ружинци, община Ружинци.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Припомняме, че в средата на юли бе първата вълна по тази процедура. Тогава с решение на правителството започна отчуждаването на имоти – частна собственост, за държавна нужда, във връзка с модернизацията на участък с дължина 30.275 км от път 1-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ на територията на общините Видин и Грамада в област Видин. Имотите, които подлежат на отчуждаване, са определени съгласно одобрения подробен устройствен план – парцеларен план за трасето. Те се намират в землищата на град Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, град Дунавци, с. Търняне, с. Синаговци, с. Жеглица и с. Ивановци, община Видин, и в землищата на с. Срацимирово и град Грамада, община Грамада.

 

Плановете 

са трасето Е-79 да бъде разширено с две нови платна, за да стане скоростен път. В участъка вече са започнали подготвителните дейности. Изградени са временните обходи. Бъдещото трасе ще е двойно по-широко от сегашното, което е с по една лента за движение в двете посоки. 

Още по темата