Бизнесът скочи срещу честата промяна на закона за ценни книжа

Бизнесът скочи срещу честата промяна на закона за ценни книжа


Българската стопанска камара винаги е изразявала своето принципно несъгласие от честата промяна в нормативната уредба, която е израз и предпоставка на нестабилност и непредвидимост на българския правен ред. За справка, през последните 5 години Закона за публичното предлагане на ценни книжа е променян 18 пъти! В резултат на подобна практика, този закон е придобил неприемлива структура – със заличени цели глави, раздели, но пък индексните обозначения на отделни членове стигат до края на българската азбука.

Затова българският бизнес призовава Комисията за финансов надзор и правителството да ограничат практиката си за иницииране на прибързани и многократни промени в този основен за развитието на капиталовия пазар в България закон. Той предлага  да бъде разработен нов закон да предлагане на ценни книжа, който да отрази съществените настъпили промени в законодателството на капиталовия пазар и да стане устойчив, последователен и разбираем за всички заинтересовани лица. Независимо от представените контрааргументи в справката от общественото консултиране за съответствие със Закона за нормативните актове, Стопанската камара  не приема за добра практика възприетата правна техника за многократно препращане в български закон към различни и често многобройни параграфи и алинеи на различни Регламенти на ЕС. 

Предлага се също и чл.89г, ал.3 и ал.4 да отпаднат. В случаите, когато емитентите са освободени от задължението да изготвят проспект, въвеждането на задължение изготвяният документ за публично предлагане да бъде представен и в КФН отново увеличава административната тежест за малките и средни предприятия.

Още по темата