Активизирането на „спящите акции“ ще доведе до значителни ползи за титулярите на сметки, местния пазар и българската икономика

Активизирането на „спящите акции“ ще доведе до значителни ползи за титулярите на сметки, местния пазар и българската икономика


„С предложения от Министерството на финансите законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД (т.нар. „спящи акции“ от масовата приватизация), се цели идентифициране на собствениците на безналични акции и активизирането им като акционери при максимално улесняване на процедурите и при минимални разходи“.  Това е заявила заместник-министърът на финансите Маринела Петрова на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което беше обсъден законопроектът със социалните партньори, съобщиха от Министерството на финансите.

Ролята на държавата е да защити тези акционери, които заради непредприети действия през последните 20 години на практика са ощетени по линия на неизплатения дивидент, недоброто управление на редица приватизирани компании и неучастието им с ликвидационен дял при процедурите по ликвидация. „Това е породено и от проблема с разпръснатостта на тези акционери, което дава относително преимущество на притежателите на контролиращ пакет миноритарни собственици на акции да взимат решения на Общото събрание по свое усмотрение и без отчитане мнението на преобладаващата, но пасивна част от акционерите, която понякога достига до 85%“, е отбелязала Маринела Петрова.

Заместник-министърът на финансите е споделила, че е проучен опит на други страни по темата. За предложението не може да бъде търсен аналог и сред законодателството на други държави членки с оглед отликите в правния режим на всяка една, включително сред тези, в които е имало процеси на масова приватизация. При създаването на документа е било взето предвид и становище на Европейската банка за възстановяване и развитие. То подчертава, че предложената през 2019 г. от Министерството на финансите концепция за активизиране на „спящите акции“ ще доведе до значителни ползи за титулярите на сметки, местния пазар и българската икономика като цяло.

Маринела Петрова е обърнала внимание и върху това, че с последните изменения на Закона за публично предлагане на ценни книжа са въведени нови задължения за идентификация на акционерите в публични дружества във връзка с транспониране на Директива 2017/828 за насърчаване на дългосрочната ангажираност на акционерите (Shareholders’ Rights Directive II). Липсата на достатъчно данни, идентифициращи титулярите на сметки за акции в публични дружества, ще доведе и до невъзможност за изпълнение на изискванията на директивата по отношение на акционерите в публични дружества.

По повод изразените притеснения от участниците в заседанието на НСТС за времето и разходите за прехвърляне на акциите, заместник-министърът на финансите е заявила, че на акционерите, съответно на техните наследници, е предоставен достатъчно дълъг срок за реакция. Предвижда се лицата, които притежават лични сметки в „Централен депозитар“, да имат 1 година да предприемат действия по прехвърляне на ценните книжа при инвестиционен посредник или за идентификацията си. С инвестиционен посредник може да бъде сключен договор и дистанционно. В „Централен депозитар“ и към момента може да бъде направена проверка онлайн за притежаваните от лицето книжа. Петрова допълва, че ще бъдат положени всички усилия за улесняване на процедурите и онлайн достъпа.

„В случаите, в които след предвидения в законопроекта срок лицата не са открили сметки при инвестиционен посредник, се предвижда трансформирането на акциите в друг финансов инструмент – дял от инвестиционен фонд. По този начин се цели улесняване на наследяването, получаване на дивиденти от страна на лицата, както и подобряване на корпоративното управление на дружествата чрез участието на международен фонд мениджър с добра репутация. Наследяването се улеснява, тъй като акциите са неделими, а дяловете могат да бъдат разделени в случаите на наследяване“, отбелязват от финансовото министерство.

Заместник-министърът на финансите е заявила, че таксата, която един акционер в публично дружество би заплатил за съхранението на акциите си при инвестиционен посредник в повечето случай е приравнена на вноската, която следва да се заплати във Фонда за компенсиране на инвеститорите. В законопроекта се предлага за период от 2 г. да не се дължи подобна вноска върху тези книжа. След изтичането на този период вноската ще е в размер на 0.05 % от съхраняваните активи, тоест на годишна база вноската на едно лице за акции на стойност 100 лева ще бъде 5 стотинки.

Още по темата