Готов е проект на Наредба за връзката и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Готов е проект на Наредба за връзката и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър


Наредбата, с която се регламентира реалната връзка между кадастъра и имотния регистър, е публикувана за обществено обсъждане. Крайният срок за подаване на мнения и коментари е 18 юни.

Законът за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) е в сила от 1 януари 2001 г. и до момента е претърпял множество изменения и допълнения. Паралелно с развитието на закона промени претърпя и цялостната система на кадастъра, покритието на територията на страната с кадастралната карта, системата за вписванията на актове, свързани с недвижими имоти и права върху тях, както и съответната им техническа инфраструктура. Още с приемането си законът предвиди, че кадастърът и имотният регистър трябва да бъдат свързани чрез двустранна връзка въз основа на идентификатора на недвижимите имоти. Тя стана възможна едва през 2008-2009 година с внедряването на интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър. Създаването ѝ е резултат от един уникален подход, при който интеграцията между кадастър и система за вписванията се изпълнява изцяло на функционално ниво, без организационни промени, в рамките на две различни администрации, всяка една с множество териториални звена в страната. Създадоха се реални предпоставки за автоматизиран двустранен обмен на данни при промени във всяка една от системите.

Законът предвиди, че двустранната връзка и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. Поради редица организационни причини тази наредба не беше приета при разработването и внедряването на информационната система. При проектиране на архитектурата на интегрираната информационна система беше предвидено обменът на данни да става чрез автоматизирано генериране на уведомление от всяка една система до другата, с които насрещната система бива уведомявана за настъпили (вписани) промени. До окончателното изграждане на имотния регистър промените в кадастралната карта се отразяват само в електронните партиди с помощен характер на имотите и то само при постъпване в службата по вписванията (СВ) на акт, подлежащ на вписване, отбелязване или заличаване.

От ключово значение за автоматизираното приемане на данните е уеднаквяването на тяхната структура в изпращащата (генериращата) и приемащата база данни.

С предлагания проект на наредба по чл. 6, ал. 3 ЗКИР ще се създаде работеща двустранна връзка и обмен на данни. Проектът отразява текущото състояние на двете системи и едновременно с това въвежда норми, които ще ги развият. В тази връзка, проектът съдържа общите правила и принципи на двустранната връзка и обмена на данни между двете системи.

Приемането на наредбата ще създаде условия за:

-реална интеграция между кадастралната карта и кадастралните регистри и информационната система за имотния регистър и произтичащото от това подобряване качеството и актуалността на данните;

-намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез постепенното преминаване към служебно неприсъствено нанасяне/въвеждане (респективно пренасяне) на данни от едната в другата информационна система и база данни чрез вътрешно-административни услуги;

-повишаване на сигурността на гражданския оборот въз основа на нови системи за сигурност на данните, тяхната актуализация, поддържане паралелно в две системи, отдалечен достъп, възможности за допълнителен контрол и валидиране на данните, както и чрез предлаганите нови услуги.

Прилагането на наредбата не налага инвестиране на нови финансови средства. Самата инвестиция вече е направена за разработването, проектирането, изпълнението и въвеждането в действие на интегрираната информационна система в периода 2007-2009 г., и е изплатена чрез предлаганите от двете системи услуги чрез отдалечен достъп. Паралелно с приемането на наредбата се изпълнява проект по Оперативна програма „Добро управление“, в рамките на който са предвидени мерки за надграждане на системите и постигане на по-висока степен на интеграция.

В резултат от приемането и прилагането на наредбата може да се очаква по-нататъшното развитие на системата от услуги, предлагани от Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията в посока гарантиране на сигурността и публичността на вписванията и предотвратяването на имотните измами. Очаква се повишаване на качеството на данните в двете системи и тяхната актуалност. Предвидената периодична актуализация ще даде възможност за предоставяне на нови видове услуги за широк кръг ползватели, сред които аналитични услуги за институциите за пазара на недвижими имоти, неговото моментно състояние и прогнози въз основа на натрупаните исторически данни, нови уведомителни услуги за заинтересувани лица и институции и други. В средносрочен план промените ще създадат условия за преминаване към система за имотна регистрация, което е стратегическа цел на българското правителство.

Още по темата