Въпреки пандемията, интерес към студентските практики

Въпреки пандемията, интерес към студентските практики


Само година след старта на проект „Студентски практики – Фаза 2“ над 37 000 студенти са заявили желанието си за включване в практическо обучение в реална работна среда в различни обучаващи организации – фирми, предприятия, институции и администрации.

От тях, потвърдените към момента от обучаващите организации, са над 20 000. От стартирането на проекта досега,  11 679 студенти успешно са приключили практическото си обучение, а 15 248 в момента се обучават в реална работна среда. Всяка успешно приключила студентска практика се удостоверява със сертификат и на студента се изплаща стипендия от 600 лв.

Значителен интерес има и от страна на бизнеса. 2311 обучаващи организации от различни икономически сектори са заявили участието си в проекта, като са публикували над 4390 обяви за 68 300 работни места. Близо 4 000 служители от тези обучаващи организации са пожелали да са ментори на студентите и да им предадат своя опит.

С най-много практиканти – над 780, като обучаваща организация е Българската академия на науките (БАН) със своите звена и институти. В групата на обучаващите организации с най-много практиканти се включват и големи болници като: УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, МБАЛ „Света Анна“ – Варна АД, Военномедицинска Академия – София, „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора, Земеделски институт – Стара Загора, „Български пощи“ ЕАД, Централно военно окръжие и Районен съд – Варна.

За интереса на студентите от различните професионални направления може да се съди по процента на включените студенти от дадено направление спрямо общия брой студенти, обучаващи се в това направление от висшите училища-партньори по проекта.        

Резултатите показват, че най-много студенти са се включили от професионално направление „Ветеринарна медицина“ – 17,4 %, „Право“ –  17,2 %, „Биотехнологии“ – 15,4 %, „Стоматология“ – 14,7 %, „Биологически науки“ – 13,4 %, „Медицина“ – 13,3 %, „Химически технологии“ – 12,4 %, „Животновъдство“ – 11,9 %, „Химически науки“ – 11,4 % и „Спорт“ – 11,3 %.

Най-голям дял от всички включени студенти в проекта заемат студентите от Университета за национално и световно стопанство – 9,6 %, следвани от студентите от Медицински университет – Пловдив – 7,2 %, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 6 %, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ Варна – 5,9 %, Тракийски университет – Стара Загора – 5,8 % и Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – 5,1 %.

Да се засили връзката между висшето образование и необходимостта от кадри за бизнеса е една от основните политики, развивана в последните години от Министерството на образованието и науката, а изпълнението на проект „Студентски практики – Фаза 2“ е правилната стъпка в тази посока. Основната цел е да се увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите го спрямо динамиката на пазара на труда.

Практиките в реална работна среда дават възможност на студентите да усвоят знания, практически умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище. Умения, които все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при намиране на работа след завършване на образованието им. Бизнесът предлага много възможности, но и изисква много от кадрите. Придобиването на висше образование не е достатъчно за намирането на подходяща работа. Все по-необходимо е да се инвестира в изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения във високотехнологични области, на дигитално грамотни специалисти, които да създават нови продукти, да управляват изкуствен интелект и т.н.

Партньори на Министерството на образованието и науката в осъществяването на проект „Студентски практики – Фаза 2“ са 43 държавни и частни висши училища в страната. Всеки студент има възможност да се включи в провеждане на практика по проекта един път по време на обучението си във всяка една от образователно-квалификационните степени (ОКС), а за студентите, обучаващи се в специалности само в ОКС „магистър“, се допуска да бъдат включени до два пъти. Практическото обучение се провежда в 240 часа и задължително трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление.

Проектът се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, в периода януари 2020 – май 2023 г. Общият му бюджет е 46 млн. лева, като се предвижда 44 000 студенти да проведат практическо обучение в реална работна среда.

Още по темата