Шест години мотаят по институциите инвеститор в малък ВЕЦ

Шест години мотаят по институциите инвеститор в малък ВЕЦ


Комитова се ангажира да се запознае подробно със случая, както и да се проучат възможните варианти за неговото разрешаване.

Регионалният министър Виолета Комитова прие на разговор по негова молба инвеститора на МВЕЦ „Баба Цвета“ Георги Фарфаров. По време на срещата Фарфаров сподели за затруднения при реализацията на обекта и изложи пред министъра  проблемите си.

Съоръжението, част от което вече е изградено, се намира в местността Баба Цвета, на реките Еловица и Стружка в района между с. Градево и град Симитли. Работата по подготовката на проекта започва през 2015 г. Две години по-късно инвеститорът получава разрешение за строеж и започва изграждането на централата. С второ разрешение за строеж от 2018 г. е позволено изграждането на напорен тръбопровод, присъединяване към електрическата мрежа и водохващане от двете прилежащи реки. По-късно второто разрешение за строеж е било отменено строителния надзор в частта на водохващанията поради липса на отстъпено право на строеж за изграждане на съоръженията в речните корита. Заповедта е потвърдена от окончателно решение на ВАС.

От представените документи става ясно, че строителството безпричинно е било разделено на отделни обекти, всеки от които със самостоятелно разрешение за строеж, но не могат да се ползват самостоятелно. Някои от тези обекти са били въведени в експлоатация, въпреки че на практика е невъзможна тяхната самостоятелна употреба.

Бъдещият МВЕЦ „Баба Цвета“ не може да функционира без водохващането, което е основополагащо за реализация на инвестиционното намерение. Така основният и нерешен до момента проблем се оказва отстъпването на право на строеж за съоръженията в речните корита. Въпреки многократните срещи с отговорните ведомства, до момента не е намерено решение на случая.

Комитова се ангажира да се запознае подробно със случая, както и да се проучат възможните варианти за неговото разрешаване.

Още по темата