Местната власт кани хисарчани на публично обсъждане на годишния отчет за миналата година

Местната власт кани хисарчани на публично обсъждане на годишния отчет за миналата година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 02.07.2020 година от 14,00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща се на бул. „Ген. Гурко” № 14 ще се проведе публично обсъждане на Годишния финансов отчет на общината – Отчета за изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2019 г., Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2019 г., отчет за изпълнението на инвестиционната програма към 31.12.2019 г. и годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Хисаря към 31.12.2019 г.
Председателят на Общински съвет гр. Хисаря инж. Найден Павлов и Кметът на Община Хисаря инж. Пенка Ганева канят гражданите на община Хисаря, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Още по темата