КПКОНПИ срещу новия ред за санкции на водачите на МПС

КПКОНПИ срещу новия ред за санкции на водачите на МПС

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се обяви срещу новия ред за налагане на санкции на водачите на моторни превозни средства.
Тя трябва да съгласува всеки законопроект, изготвен от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск.
В КПКОНПИ е постъпил проект на решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.
Законопроектът предвижда за извършени нарушения (с изключение на движение без винетка), пътните полицаи да издават направо фишове, с които едновременно установяват нарушението и налагат наказанието – глоба, имуществена санкция, и лишаване от право да се управлява МПС.
С фиша могат да отнемат и контролни точки. Съставеният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от неговото връчване чрез органа, който го е издал, пред съответния районен съд.
Според КПКОНПИ така се въвежда едноетапност на административнонаказателното производство, чрез отпадане на института на наказателното постановление и на предшестващия го акт.
Досегашният ред по Закона за административните нарушения и наказания предвижда установяване на нарушението чрез съставяне на акт за установяване на административно нарушение от служител на пътна полиция. Въз основа на акта се издава наказателно постановление, с което се налагат административни наказания от орган, различен от актосъставителя.
Нарушителят има право на възражения по съставения акт, а наказателното постановление може да се обжалва по съдебен ред.
Издаването на предложения в законопроекта фиш предполага пътният полицай едновременно да прави фактически констатации по установяване на нарушението и правни изводи, включително и за определяне на наказанието спрямо нарушителя, посочват във възражението си от КПКОНПИ.
Така ще се стигне до концентрация на властнически правомощия в служителя на МВР, което крие риск от генериране на корупционни практики.
Предвидената в новата уредба възможност съставителят на фиша, едновременно да налага и административно наказание, като определя вида и размера му, създава условия за корупционни прояви, както от страна на наказващия – пътния полицай, така и от страна на наказваното лице, с цел снижаване на наказанието или неналагането му.
Законопроектът предвижда фишът за установяване на административно нарушение и налагане на административно наказание да се съставя в присъствието на нарушителя и на поне един свидетел.
Според КПКОНПИ, това обстоятелство открива възможност процедурата да е легитимна при участието на втория пътен полицай от патрулния екип, което крие сериозен корупционен риск.
Установени са и недостатъци в предвидените възможности за връчване на фиша. Предлага се, например, той да „се счита за връчен от датата на закрепване на уведомлението към моторното превозно средство”, когато е съставен за нарушение на правилата за паркиране, без да е уточнено как точно ще става това „закрепване”./Вести БГ

Още по темата