Как ще работи бъдещата европейска енергийна система?

Как ще работи бъдещата европейска енергийна система?


Стратегията на ЕС за интегриране на енергийната система ще осигури рамката за прехода към екологична енергия. Настоящият модел, при който потреблението на енергия в транспорта, промишлеността, газоснабдяването и сградите протича в отделни сегменти — всеки със собствена верига за създаване на стойност, правила, инфраструктура, планиране и експлоатация — не може да осигури постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. по икономически ефективен начин; промените в стойността на иновативните решения трябва да бъдат интегрирани в начина на функциониране на енергийната ни система. Трябва да се изградят нови връзки между секторите и да се използва техническият напредък.

Интегрирането на енергийната система означава, че системата се планира и функционира като цяло, свързвайки различни енергоносители, инфраструктури и сектори на потребление. Свързаната и гъвкава система ще бъде по-ефективна и ще доведе до спад в разходите за обществото. Това например означава система, при която електричеството, захранващо автомобилите в Европа, идва от соларните панели на покривите ни, а сградите ни се отопляват с топлината от близкия завод, докато самият завод се захранва с чист водород, произведен от вятърна енергия от разположени в морето инсталации.

В стратегията се определят 38 действия за създаване на по-тясно интегрирана енергийна система. Те включват преразглеждане на съществуващото законодателство, финансова подкрепа, научни изследвания и внедряване на нови технологии и цифрови инструменти, насоки за държавите членки относно фискалните мерки и постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива, реформа на управлението на пазара и планирането на инфраструктурата, както и по-добра информация за потребителите. Анализът на съществуващите пречки в тези области ще ни подкрепи в изготвянето на конкретни предложения, например за преразглеждането на Регламента за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) до края на 2020 г. или преразглеждането на директивата за енергийното данъчно облагане и регулаторната рамка за пазара на газ през 2021 г.

Какво представлява интегрирането на енергийната система?

Интегрирането на енергийната система се отнася до планирането и функционирането на енергийната система като цяло, с множество енергоносители, инфраструктури и потребление по сектори. То създава по-силни връзки между тях с цел осигуряване на нисковъглеродни, надеждни и ефективни по отношение на ресурсите енергийни услуги на възможно най-ниска цена за обществото. Интегрирането на енергийната система е пътят към ефективна, финансово достъпна и дълбока декарбонизация на европейската икономика.

Настоящата енергийна система все още се основава на паралелни и вертикални енергийни вериги за създаване на стойност, които обвързват сковаващо конкретни енергийни ресурси със специфични сектори на крайното потребление. Моделът на отделни и несвързани области не може да доведе до неутрална по отношение на климата икономика. Той е технически и икономически неефективен и води до значителни загуби под формата на отпадна топлина и ниска енергийна ефективност.

В Стратегията за интегриране на енергийната система се представя визия за ускоряване на прехода към по-интегрирана енергийна система в подкрепа на чистата енергия и неутралната по отношение на климата икономика, като се укрепва енергийната сигурност, опазват се здравето на гражданите и околната среда и се насърчават растежът и водещите позиции в промишлеността.

Стратегията съдържа 38 действия за осъществяване на необходимите реформи. Те включват преразглеждане на съществуващото законодателство, финансова подкрепа за научни изследвания и внедряване на нови технологии и цифрови инструменти, насоки за държавите членки относно фискалните мерки и постепенното премахване на субсидиите за изкопаеми горива, реформа на управлението на пазара и цялостно планиране на инфраструктурата, както и по-добра информация за потребителите.

Какви са основните елементи на стратегията?

Стратегията се основава на три елемента, които се допълват и подкрепят взаимно:

На първо място, енергийна система, по-близка до принципа на кръговата икономика, където не се разхищава енергия, а енергийната ефективност е съображение от първостепенна важност. Например за да се улесни оползотворяването на отпадната топлина от промишлени обекти и центрове за данни.
На второ място, използването на по-чиста електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници. Използването на възобновяеми източници става по-евтино, а оттам и електроенергията ще стане по-чиста. Необходимо е да се разшири използването на тази чиста електроенергия в повече области като сградния фонд, промишлеността и транспорта, които традиционно разчитат на изкопаеми горива.
На трето място, насърчаване на възобновяемите и нисковъглеродните горива, включително водорода, в секторите, за които е по-трудно да намалят въглеродните си емисии, например тежкотоварните превози и тежката промишленост. Това ще се постигне чрез: разгръщане на потенциала на устойчивата биомаса и биогоривата, водорода от възобновяеми източници и синтетичните горива; осигуряване на възможности за улавяне, съхранение и използване на въглерод; изясняване на определението за различните възобновяеми и нисковъглеродни горива и подкрепа за тяхното разработване; както и чрез насърчаването на новаторски проекти.
На последно място, стратегията ще бъде ориентирана към потребителите, ще осигурява ясна и лесно достъпна информация за най-чистите налични решения и възможностите за благоприятен за климата избор и ще способства по-интелигентното и по-устойчиво използване на енергията. Тя ще разчита на засилено използване на цифровизацията за свързване на потребителите, производителите и операторите на енергийната система помежду им. Това ще допринесе и за борбата с енергийната бедност.

В стратегията се определят конкретни предложения за политики, които Комисията ще представи през следващите месеци и години за постигането на тези цели. 

Спомага ли тази стратегия за постигане на целите на Европейския зелен пакт?

Да. На производството и потреблението на енергия се дължат 75 % от нашите емисии на парникови газове. Поради това енергийната система е от решаващо значение за осъществяването на целта на Европейския зелен пакт за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Енергийната система също е в основата на нашата икономика и нашето ежедневие. Тя осигурява работни места и препитание и укрепва конкурентоспособността и иновациите в Европа.

Интеграцията на енергийния сектор позволява да се съчетае доставката на нисковъглеродна и възобновяема енергия с ефективни технологии от страната на потреблението като електродвигатели, термопомпи и горивни елементи. Значително намаляване на емисиите на парникови газове може да се постигне само чрез комбинация от енергийна ефективност и много висок дял на енергията от възобновяеми източници. Утвърждаването на енергийната ефективност и на възобновяемите енергийни източници може да бъде улеснено чрез по-интегрирана енергийна система.

Една нова, взаимосвързана система ще бъде по-ефикасна и по-близка до кръговата икономика посредством улавянето и повторното използване на енергията от отпадъци. Тя ще бъде по-чиста, ще използва повече възобновяеми топлина и електроенергия чрез ефективни приложения от страната на потреблението в промишлеността, транспорта и отоплението. А в тези сектори, в които електрификацията е трудна, стратегията предлага стъпки за насърчаване на по-чисти горива, включително устойчиви биогорива и биогаз и водород от възобновяеми източници.

Всичко това ще допринесе за борбата с изменението на климата и за осъществяване на целите на Европейския зелен пакт, като същевременно държи разходите за енергийния преход под контрол, с което ще се постигне справедлив преход. 

Ще помогне ли стратегията за икономическото възстановяване на Европа от кризата, причинена от Covid-19?

Отговорът е „да“. Стратегията ще бъде друг градивен елемент на икономическото възстановяване след кризата, предизвикана от COVID-19. Сега повече от всякога преходът към по-интегрирана енергийна система е от решаващо значение за Европа. Представеният на 27 май 2020 г. план на Комисията за възстановяване Next Generation EU подчертава необходимостта от по-добро интегриране на енергийната система като част от нейните усилия за освобождаване на инвестициите в ключови чисти технологии и вериги за създаване на стойност. Като разчита на по-широко използване на чисти и иновативни процеси и инструменти, пътят към интегрирането на системата също ще доведе до нови инвестиции, работни места и растеж и ще укрепи водещите позиции на ЕС в промишлеността на световно равнище и ще допринесе за икономическото възстановяване. 

Продължава ли стратегията да подкрепя използването на изкопаеми горива като газ и въглища?

Напротив, стратегията е пътна карта за ускоряване на постепенното извеждане от употреба на изкопаемите горива на 3 нива:

енергийна ефективност и кръговост на икономиката, както и използването на местни възобновяеми ресурси;
замяна на използването на газ, въглища и нефт с електрифициране при всяка възможност чрез пряко използване на електроенергия от възобновяеми източници;
замяна на изкопаемите горива с възобновяеми енергийни източници и нови горива на основата на възобновяеми източници в процесите, които не могат да бъдат пренасочени към електроенергия;
Що се отнася до природния газ, стратегията предлага път за замяната му с устойчив газ от възобновяеми източници и нови синтетични газове на основата на възобновяеми източници като например водород и синтетичен метан. 

Допринася ли стратегията за осъществяването на справедлив преход?

Стратегията се стреми да постигне целите ни в областта на климата на възможно най-ниската възможна цена за потребителите и бюджетите в публичния сектор. В стратегията се предлага също така да се засили ролята на потребителите при преминаването към декарбонизирана, децентрализирана енергийна система. Осигуряването на ясна и лесно достъпна информация ще позволи на гражданите да правят благоприятни за климата избори, да променят моделите си на потребление на енергия и да се информират за най-добрите технологични варианти, с които разполагат.

Стратегията също така се възползва от бързо намаляващите разходи за енергия от възобновяеми източници в целия ЕС, което води до по-ниски цени за потребителите, по-голяма енергийна сигурност и по-приобщаваща енергийна система. В допълнение, стратегията има за цел да засили конкурентоспособността на европейската икономика чрез насърчаване на растежа и технологичните иновации в целия ЕС.

 

Зачита ли стратегията принципа „Енергийната ефективност на първо място“?

Да. Принципът за поставяне на енергийната ефективност на първо място е в основата на интегрирането на енергийната система. Енергийната ефективност намалява общите нужди от инвестиции и разходите, свързани с производството и потреблението на енергия и енергийната инфраструктура. Тя също така намалява свързаното с енергията използване на земя и материали и произтичащите от това замърсяване и загуба на биологично разнообразие.

Интегрирането на енергийната система ще помогне на ЕС да постигне по-голяма енергийна ефективност чрез използване на наличните ресурси, по-добре съобразено с принципа на кръговата икономика и преминаване към по-ефективни енергийни технологии. Например, електрическите превозни средства предлагат много по-висока енергийна ефективност от двигателите с вътрешно горене. Прилагането на принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо място в цялата енергийна система ще се осъществи чрез отдаване на приоритет на решенията от страната на потреблението, когато те са икономически по-ефективни от инвестициите в инфраструктура за енергийни доставки за постигане на целите на политиката.

Други мерки ще гарантират, че потребителските решения за пестене, пренасочване или съвместно използване на енергия отразяват адекватно жизнения цикъл на енергопотреблението и отпечатъка на различните енергоносители, включително добива, производството и повторното използване или рециклирането на суровини, конверсията, преобразуването, транспорта и съхранението на енергия, както и нарастващия дял на възобновяемите източници в доставките на електроенергия. 

Как стратегията подкрепя водещата роля на ЕС в областта на технологиите за чиста енергия?

Стратегията има за цел да гарантира, че ЕС използва максимално своята преднина и експертен опит в технологиите за енергия от възобновяеми източници и интелигентни енергийни мрежи. Конкретни сектори и вериги за създаване на стойност, които се очаква да имат централно значение и в които ЕС е в изгодна позиция да постигне водеща роля в глобален мащаб, включват:

централизирано топлоснабдяване
интелигентни мрежи и уреди
цифрови инструменти в подкрепа на интегрирането на електрическите превозни средства
оборудване за доставка и потребление на водород. 
Как се отразява стратегията върху сигурността на енергийните доставки на ЕС?

Понастоящем ЕС удовлетворява 58 % от енергийните си нужди чрез внос, предимно на нефт и газ. С прехода към чиста енергия ЕС ще намали своята зависимост от изкопаеми горива и техния внос. Интегрирането на енергийната система ще улесни този процес. Като цяло ЕС ще потребява по-малко енергия и все повече ще разчита на местни възобновяеми източници, като постепенно ще диверсифицира своя внос на енергия към по-чисти енергоносители, например водород от възобновяеми източници. Тези икономии на енергия, диверсификацията и вътрешното производство ще спомогнат за изграждането на по-устойчива европейска икономика.

Още по темата