ЕК прие нова стратегия за стимулиране на иновациите за безопасни химикали

ЕК прие нова стратегия за стимулиране на иновациите за безопасни химикали


Европейската комисия прие стратегията на Европейския съюз за устойчивост в областта на химикалите. Това е първата стъпка към постигането на амбицията за нулево замърсяване с цел осигуряване на нетоксична околна среда, обявена в Европейския зелен пакт.

Стратегията ще стимулира иновациите за безопасни и устойчиви химикали и ще повиши защитата на човешкото здраве и околната среда от опасни химикали. Това включва забрана за употребата на най-вредните химикали в потребителски продукти като играчки, артикули за деца, козметични продукти, детергенти, материали, предназначени за контакт с храни, и текстил, освен ако не се докаже, че тя е от съществено значение за обществото, и гарантиране на по-безопасна и устойчива употреба на всички химикали.

„Стратегията за химикалите е първата стъпка към амбицията на Европа за нулево замърсяване. Химикалите са неразделна част от нашето ежедневие и ни позволяват да разработваме новаторски решения за екологизиране на нашата икономика. Трябва да направим обаче така, че химикалите да се произвеждат и употребяват по начин, който не вреди на човешкото здраве и околната среда. Особено важно е да се спре употребата на най-вредните химикали в потребителските продукти — от играчки и артикули за деца до текстилни материали, и такива, които влизат в контакт с храни“, заяви изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс. 

Стратегията предвижда промишлеността на ЕС да се превърне в конкурентоспособен в световен мащаб участник в производството и употребата на безопасни и устойчиви химикали. Обявените в стратегията действия ще подкрепят промишлените иновации, така че тези химикали да се превърнат в норма на пазара на ЕС и в база за сравнение в световен мащаб.

Това ще стане главно чрез:

– разработване на критерии за безопасност и устойчивост още при проектирането и осигуряване на финансова подкрепа за пускането на пазара и внедряването на безопасни и устойчиви химикали;

– гарантиране на разработването и внедряването на безопасни и устойчиви вещества, материали и продукти още при проектирането чрез инструменти за финансиране и инвестиции на ЕС и публично-частни партньорства;

– значително укрепване на прилагането на правилата на ЕС както на границите, така и в рамките на единния пазар;

– въвеждане на програма на ЕС за научни изследвания и иновации в областта на химикалите с цел запълване на празнотите в знанията относно въздействието на химикалите, насърчаване на иновациите и премахване на изпитванията върху животни;

– опростяване и консолидиране на правната рамка на ЕС, например чрез въвеждане на процедурата „Едно вещество — една оценка“, укрепване на принципа „няма данни, няма пазар“ и въвеждане на целенасочени изменения в Регламента REACH, в секторното законодателство и др.

Още по темата