91 млрд. лв. отлежават в банките при лихви около нулата

91 млрд. лв. отлежават в банките при лихви около нулата


Над 91 млрд. лв. са привлечени от банките под формата на депозити, въпреки че лихвите са около 0%, а очакванията са те да се запазят на това равнище още доста време. Годишното увеличение на влоговете е 9.7% в края на ноември, показват данните на БНБ, публикувани в четвъртък.

Депозитите на бизнеса са 28.552 млрд. лв., като в сравнение със същия месец на 2019 г. те се увеличават с 11 на сто. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 18.4% на годишна база през ноември и достигат 3.501 млрд. лева. Най-голям дял имат депозитите на домакинства – те са в размер на 59.337 млрд. лв. и се увеличават с 8.5% спрямо същия месец на миналата година.

Според последните данни на БНБ към 31 октомври средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове е отрицателен и пада до -0.05%, докато лихвите на спестяванията в евро са 0.05%. При домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет е около 0.11%, а по тези в евро – 0.12 процента.

Очакванията на експертите са за минимално понижение на лихвените проценти по депозитите до края на годината, като това се отнася в по-голяма степен за депозитите, деноминирани в щатски долар. Липсата на динамика се обяснява със запазването на стабилни темпове на нарастване на депозитната маса в банковата система, при забавяне на темпа на кредитиране на частния сектор.

Европейската централна банка нарича това явление „принудителни спестявания“. В едно от последните си проучвания по темата, анализаторите на банката стигат до извода, че в голяма степен ръстът на депозитите през последните шест месеца се дължи на факта, че хората просто не е имало къде да изхарчат парите, заради въведените ограничителни мерки.

Кредитирането продължава да се забавя

Данните на БНБ към края на ноември потвърждават, че кредитирането остава замръзнало. Кредитите за неправителствения сектор са 65.332 млрд. лева. Действително на годишна база се забелязва ръст от 4.1%, но растежът на кредита през миналия месец бе значително по-голям – 5.8 на сто.

„Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 535.2 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 535.2 млн. лв. (в т.ч. 13.5 млн. лв. през ноември 2020 година) като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити“, посочват от БНБ.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 2.2% на годишна база през ноември 2020 г. при 2.2% годишно повишение през октомври 2020 г. и в края на месеца достигат 35.589 млрд. лв. 

Кредитите за домакинствата 25.474 млрд. лв. (22.9% от БВП), като спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 6.9% при 7.1% годишно повишение през октомври 2020 година).

Жилищните кредити са 11.897 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.8%, но при 11.9% годишно увеличение през октомври.

Потребителските кредити възлизат на 11.926 млрд. лв. и се увеличават с 5.4% спрямо ноември 2019 г., но и при тях има забавяне спрямо 5.9% годишно повишение през миналия месец.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.269 млрд. лв. (3.8% от БВП) в края на ноември 2020 година. В сравнение с ноември 2019 г. те се увеличават с 3.7% (34.3% годишно повишение през октомври 2020 година).

Още по темата