С инсталация за разделно събиране на отпадъци общините Кричим и Перущица ще плащат по-ниска такса смет /ВИДЕО/

С инсталация за разделно събиране на отпадъци общините Кричим и Перущица ще плащат по-ниска такса смет /ВИДЕО/

В землището на Кричим беше направена първа копка на инсталация за разделна събиране на отпадъци. Старт дадоха  Атанас Калчев – кмет на община Кричим, Мария Вълканова – кмет на община Перущица и изпълнителят на обекта.  Отец Мирослав извърши водосвет.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския фонд за Регионално развитие и Кохезиония фонд  на Европейския съюз.
Общата стойност на проекта е 3 445 095,84 лв.,
Проект № BG16М1ОР002-2.005-0018-С01 „Проектиране и изграждане на територията на община Кричим  на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Кричим и община Перущица.
Преди събитието в Младежкия дом на Кричим на пресконференция бяха представени дейности по изпълнението.
„ С изграждането на компостиращата инсталация за разделно събирани зелени и /или биоразградими отпадъци, двете общини ще постигнем едни добри резултати, и можем за един по-дълъг период от време да направим така, че да удържаме да не се  вдига такса смет“ каза Атанас Калчев.
„Сигурна съм, че проектът ще бъде изпълнен в срок и ще даде отражение, в таксата за битови отпадъци, както за населението, така и за бизнеса. Участвайки като партньори в този проект, ще изградим едни добри партньорски отношения с община Кричим, които да бъдат предпоставка за бъдещи съвместни проекти“, каза Мария Вълканова .
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца.
 
 
 

Още по темата