Община Хисаря кани гражданите на публично обсъждане на бюджет 2021

Община Хисаря кани гражданите на публично обсъждане на бюджет 2021

ПОКАНА
На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря организира публично обсъждане на Проект за Бюджет за 2021 година.
Обсъждането ще се проведе на 10.02.2021 г. от 10.30 часа до 17,00часа в Заседателната зала на общината.
Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 и поради обявена извънредна епидемична обстановка в страната към настоящия момент, съгласно Решение № 355 на МС от 25.11.2020 г.и заповед на министъра на здравеопазването за въведени временни противоепидемични мерки, публичното обсъждане ще протече при спазване на следните мерки и изисквания:
На входа на залата ще бъде осигурен пропускателен режим и дезинфектанти.Няма да се допуска струпване на хора  Спазване на дистанция от 1,5 м.Задължително е използването на лични предпазни средства/маски, ръкавици и др./
В залата ще бъдат допускани до 10 лица
Всички въпроси, мнения и предложения ще бъдат ограничени в рамките на 3 минути.Кмета на община Хисаря – инж. Пенка Ганева, кани гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане, при стриктно спазване на посочения ред .
Проекта за Бюджет е публикуван на сайта на Община Хисаря.
Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация гр.Хисаря – всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа или на електронен адрес: [email protected]
НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРЕЗ 2021Г.
На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.18 от Наредбата за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Хисаря кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл.19а от Закона за общинския дълг от „Фонд за развитие на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на инвестиционни разходи за закупуване на специализирана техника и изпълнение на проект „Комплекс „Момина баня“ – реконструкция и ремонт на сградата на Момина баня-стара“ със следните основни параметри: 1.
Предназначение на дълга – осигуряване на финансови средства за:
1.1.Инвестиционни разходи за закупуване на специализирана техника за изпълнение на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозвоне и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;
1.2.Проект „Комплекс „Момина баня“ – реконструкция и ремонт на сградата на Момина баня-стара“
2. Стойност – до 5 000 000 (пет милиона) лева
3. Начин на финансиране – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
4. Начин на обезпечаване – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Хисаря, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Хисаря по чл.52, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за публичните финанси.
5. Място и дата на провеждане на обсъждането – Заседателната зала на общината 10.02.2021 година ( сряда ) от 10.30 часа до 17,00 часа. Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 и поради обявена извънредна епидемична обстановка в страната към настоящия момент, съгласно Решение № 355 на МС от 25.11.2020 г. и заповед на министъра на здравеопазването за въведени временни противоепидемични мерки, публичното обсъждане ще протече при спазване на следните мерки и изисквания:
На входа на залата ще бъде осигурен пропускателен режим и дезинфектанти.Няма да се допуска струпване на хора  Спазване на дистанция от 1,5 м.Задължително е използването на лични предпазни средства /маски, ръкавици и др./
В залата ще бъдат допускани до 10 лица
Всички въпроси, мнения и предложения ще бъдат ограничени в рамките на 3 минути. Материалите по проекта можете да намерите на сайта на община Хисаря и на таблото за обяви в сградата на общинска администрация – Хисаря.
Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация гр. Хисаря – всеки работен ден от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа или на електронен адрес: [email protected]

Още по темата