Парите в обращение нарастват към края на юни с над 18%

Парите в обращение нарастват към края на юни с над 18%


В края на юни тази година парите в обращение достигнаха 22.31 млрд. лева. За едногодишен период (спрямо края на юни 2020-а) те нараснаха с 18.2%, или с 3.44 млрд. лв., съобщават от БНБ. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (8.7%), така и като абсолютна стойност (1.51 млрд. лв.).

През април – юни 2021 г. парите в обращение се увеличиха с 1.10 млрд. лв., или с 5.2% в сравнение с края на март тази година. Нарастването им е с 2.6 процентни пункта по-голямо от отчетеното за същия период на 2020-а. И през трите месеца на второто тримесечие на тази година парите в обращение отбелязаха положителен месечен растеж, като най-висок (4%) в рамките на разглеждания период бе растежът, достигнат през април.

В края на юни тази година делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е преобладаващ – 97.77%, а на разменните монети – 2.22 на сто. През второто тримесечие на годината делът на банкнотите нарасна с 0.08 процентни пункта за сметка на намаляването със същия размер на дела на разменните монети.

В края на юни в обращение са 528.9 млн. броя банкноти, които са с 18.8 млн. броя, или с 3.7% повече в сравнение с края на март тази година. За същия период общата им стойност нарасна с 5.3%, достигайки към края на шестия месец 21.77 млрд. лева.

С най-голям дял (35.68%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на тази година е банкнотата от 50 лева. Към 30 юни в обращение са 188.7 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.47%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Спрямо края на март тази година в структурата по брой на банкнотите в обра-щение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението (с 0.76 процентни пункта) на дела на 50-левовите банкноти. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 5, 10 и 20 лева намаляха, най-вече, с 0.74 процентни пункта, тези от 20 лева.

Върху динамиката на дяловете на всички номинали в структурата по брой и стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период влияние продъл-жава да оказва изваждането от обращение в началото на 2021 г. на банкнотите от 2 лева.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение, както и стойността им, се увеличи. Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (от 50 и 100 лева).

 

Монетите

В края на юни тази година в обращение са 2.77  млрд. броя разменни монети, които са с 29 млн. броя, или с 1.1% повече в сравнение с броя им в края на март 2021-а. 

Тенденцията към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали се запазва, но темпът с който те нарастват, се забавя. През второто тримесечие на тази година най-голямо в процентно изражение (с 2.7%) е нарастването при разменната монета с номинал 2 лева.

Най-голям дял (28.94%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на второто тримесечие на тази година имат монетите от 1 стотинка, като към 30 юни извън касите на БНБ са 801.8 млн. броя с този номинал. С най-малък дял (2.66%) е броят на монетите от 2 лева.

Още по темата