Климатът е задължително условие за еврофинансиране

Климатът е задължително условие за еврофинансиране


Европейската комисия представи на държавите членки актуализирани насоки относно изготвянето и представянето на техните планове в рамките на механизма. 

След постигнатото през декември политическо споразумение за Механизма за възстановяване и устойчивост Европейската комисия представи на държавите членки актуализирани насоки относно изготвянето и представянето на техните планове в рамките на механизма. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент в основата на NextGenerationEU — планът на ЕС да излезе по-силен от кризата с коронавируса. Тя ще предостави 672.5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки. За да се възползват от Механизма, държавите членки трябва да представят планове за възстановяване и устойчивост, в които се определят техните национални програми за реформи и инвестиции. 

Въпреки че основните принципи на предложението на Комисията бяха запазени, политическото споразумение внесе някои промени в текста на регламента. С цел да се помогне на държавите членки да приведат своите проектопланове в съответствие с регламента, първоначално представените през септември насоки бяха актуализирани. Актуализираните насоки отразяват факта, че обхватът на Механизма за възстановяване и устойчивост е структуриран около шест стълба: Екологичен преход; Цифровата трансформация; Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и работни места; Социално и териториално сближаване; Здраве и устойчивост; Политики за следващото поколение, децата и младите хора, включително образование и умения. 

Държавите членки следва да обяснят как плановете допринасят за равенството и принципите на Европейския стълб на социалните права. Те следва също така да включват обобщение на процеса на консултации на национално равнище, както и въведената система за контрол и одит, за да се гарантира, че финансовите интереси на Съюза са защитени. Държавите членки следва да докажат, че техните предложени планове допринасят с най-малко 37 % от общия размер на отпуснатите средства по плана за целта в областта на климата и с 20% за цифровия преход. Европейската комисия продължава да поддържа интензивен диалог с държавите членки относно изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост. 

Още по темата