Загубено тримесечие за БФБ | Банкеръ

Загубено тримесечие за БФБ | Банкеръ


И без коронавируса „Българска фондова борса“ АД има достатъчно проблеми – с ликвидността, липсата на нови емитенти… От началото на тази година търговията също не върви.

А към края на първото тримесечие нетният финансов резултат, реализиран от „Българска фондова борса“ АД е отрицателен в размер на 223 хил. лв., което е следствие главно на оперативни разходи, надхвърлящи приходите от основна дейност. Това става ясно от междинния счетоводен отчет на борсовия оператор.

Приходите от основна дейност намаляват спрямо същия  период на миналата година от 5.7% или 25 хиляди лева. Той се дължи главно на спад в паричните постъпления от комисиони за сделки на борсата. Таксите за информационно обслужване нарастват незначително. Финансовите приходи също отчитат минимално нарастване в края на първото тримесечие.

Повишение има по основните разходни пера. Нарастват с 37 хиляди лева или 16.8% харчовете за външни услуги. При разходите за амортизации също има ръст (от 183%), а за персонала са заделени с 42 хил. лева повече. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.

Загубата от оперативна дейност е в следствие на спад на приходите от основната дейност, съпроводен с ръст в разходите.

Текущите активи на дружеството намаляват с 239 хиляди лева в резултат на спад по позициите „Парични средства и парични еквиваленти“ и  търговски вземания. Ръст обаче има при други вземания и предплатени разходи. Към края на първото тримесечие на тази година, както и в края на 2019-а БФБ няма срочни депозити в банки.

През първото тримесечие няма промяна в броя на членовете на „Българска фондова борса“ АД, което означава, че 48 инвестиционни посредници имат право да търгуват.

Още по темата